Tag: ثعمرا

در بازاردر مورد این شرکت حرف و حدیث و شایعه زیاد است ولی...
در مجمع سعی کرد ۸۰ ریال تقسیم سود همه را توزیع کند ولی...