مشترکین سازمانی و کارگزاری‌های محترم که تمایل به استفاده از تعداد بیشتری از نام‌کاربری دارند، می‌توانند از بسته‌های ویژه مشترکین سازمانی بتاسهم، با در نظر گرفتن تخفیف‌ها و تعرفه‌های ویژه استفاده کنند.

بسته‌های اشتراکی ۵ کاربره

مجموعه ۵ کاربر یک‌ ماهه

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر سه ماهه

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر شش ماهه

۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر یک ساله

۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بسته‌های اشتراکی ۱۰ کاربره

مجموعه ۱۰ کاربر یک‌ ماهه

۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر سه ماهه

۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر شش ماهه

۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر یک ساله

۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال