مشاهده ي ’گزارش بازار‘


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۲آذر ۹۹

زمانی برای بیداری گاو ها...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۱آذر۹۹

چشم به سقف و بتن ریزی در کف !

گزارش بازار امروزدوشنبه ۱۰ آذر۹۹

رقص پول و عشوه بازار ...

گزارش بازار امروز یکشنبه ۹ ۹ ۹۹ !

روز رند و رشد ...

گزارش بازارامروز شنبه ۸ آذر۹۹

شنبه شور انگیز ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۵ آذر۹۹

سور به اصلاح !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۴آذر۹۹

دو نیمه یک سیب !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۳ آذر۹۹

پیچ وتاب خوش بینی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲ آذر۹۹

کامبک طلایی ...

گزارش بازارامروزشنبه ۱ آذر۹۹

توپخانه فروش !

گزارش بازارامروز چهارشنبه آخرین روز کاری آبان

عزیزم آشتی آشتی ...

گزارش بازار سه شنبه ۲۷ آبان، یک روزخوب …

لولویی که هلووو شد !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

ایستاده در فشار!!

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹

چراغ سبز به حجم ،چراغ قرمز سهام عدالت !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۴آبان ۹۹

سبزی در باغ بی برگی !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹

ای باد شرطه برخیز ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

۲ روزه ریزه ریزه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۹ آبان ۹۹

کارد به استخوان قیمت ها !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹

چوب دلاری ،کتک ریالی !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۷ آبان ۹۹

تب سرد بایدن !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


بازار و بایدن

مطالبی در مورد انتخابات آمریکا...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

ممل آمریکایی های بورسی !

پوشش نهایی انتخابات امریکا


گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹

دیوار سنگی سیاست ...

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱ مهر۹۹

صبر بلبل ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز شنبه ۱۰ آبان ۹۹

با یه چشمک دوباره ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷آبان ۹۹

بوی بهبود ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار یک روز تلخ …

چو تخته پاره برموج

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازارامروزدوشنبه ۵ آبان ۹۹

تردید و ترید !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز شنبه ۳ آبان ۹۹

ترس و لرز آبانی !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار آخرین روز مهر سال ۹۹

پایان مهر بی مهری !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹ مهر۹۹

فرار از تله فولادی ...

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

روزهای بهانه و تشویش !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۷مهر ۹۹

یکشنبه سگی ...

لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش اول)


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹

تعطیلات هراسی!

لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز (بخش اول)


نگاهی به آخرین نظرسنجی ها در انتخابات آمریکا


گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۲ مهر۹۹

رقص دلار و آواز سیاست !؟!

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱مهر ۹۹

سرد و گرم کشیده ها !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۰ مهر۹۹

ترش و شیرین !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز شنبه ۱۹ مهر ۹۹

مهر مهربان ...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹

چهارشنبه سوری پس از بحران !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۵ مهر۹۹

یکی زیر دو تا رو !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

کامبک ریز ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳مهر۹۹

چراغ قرمز دلاری !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزشنبه ۱۲مهر ۹۹

تردید شیرین !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

لبخند سرد

لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز سه شنبه ۸مهر ۹۹

تاتی تاتی تقاضا !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز دوشنبه ۷مهر۹۹

کی اشکاتو پاک میکنه ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازاریک روز تلخ …

بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نیست ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز شنبه ۵ مهر۹۹

مثل بادسرد پاییز!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مهر۹۹

فراز و فرود مهری

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازاراولین روز پاییز ۹۹!

چشم امید به خزان !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارآخرین روز تابستان …

تابستان تلخ رفت !

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

و باز منفی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارشنبه ۲۹ شهریور ۹۹

برگشت نفت کش ها !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹

آشتی پول ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

هیجانی که به شدت کافی است !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۴ شهریور۹۹

پاشو راند آخره !!

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش اول)


گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۹۹

روزهای بهانه و تشویش !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۲ شهریور ۹۹

شکست غول اول !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹شهریور ۹۹

کورسوی روشن ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۸شهریور۹۹

قفل بی کلید

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۷شهریور ۹۹

۱۷شهریور خونین بازار

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۶شهریور۹۹

پوست سبز و دل قرمز ...

گزارش بازارامروز شنبه ۱۵شهریور ۹۹

ترسی که رفت بر باد ، ترسی که داد برباد !!

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۲شهریور ۹۹

چهارشنبه چالشی !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۱شهریور۹۹

این جنون بی قانون ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹

بازی ترس و شجاعت !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۵شهریور۹۹

سبز از دل عاشورا

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزسه شنبه ۴شهریور ۹۹

سوت پایان ریزش ؟!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۳شهریور ۹۹

جدال شیر ها و خرس ها !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزیکشنبه ۲شهریور ۹۹

سرها بریده بینی ،بی جرم و بی جنایت ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز شنبه ۱شهریور ۹۹

کم رنگ تر ،پرحجم تر !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارآخرین روز از مردادی تلخ !

کی اشکاتو پاک میکنه ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹

شوک شپنایی !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروزدوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

زهر فروش خالی شد ؟!

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹

جنون ترس واصلاح !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز شنبه ۲۵ مرداد ۹۹

زخمی تر از همیشه ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۲مرداد ۹۹

سریع و خشن !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۹

جنگ در قلعه ۲میلیون !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹

دارای نداری !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹

عبور از گردنه ؟!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

از موج های مکزیک تا موج های خزر !

لحظه به لحظه با بازار امروز… (بخش اول)


گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹

بند بازی در ارتفاع ۲ میلیون !

لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹

شوالیه های کور در تاریکی !

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


گزارش بازار یک روز تاریخی !

فتح ۲ میلیون ؛ فتح دژ بدبین ها !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۱ مرداد ۹۹

رقص پای دیوار ۲ میلیون !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹

پایان اصلاح؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۷ مرداد ۹۹

فشارهای ۳ بعدی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۶مرداد۹۹

واکسن های شیرین !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۵ مرداد ۹۹

معاملات سرخپوستی !

گزارش بازارامروزشنبه ۴ مرداد ۹۹

پشت خاکریز ۲ میلیون !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱ مرداد۹۹

مداد سبز من کجاست ؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه آخرین روزتیر ۹۹

تیر تابستانی رفت !!

گزارش بازار امروز دوشنبه ۳۰ تیر۹۹

بعد از ظهر کدالی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۹ تیر۹۹

معکوس و دنده هوایی !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۸ تیر۹۹

اصلاح شیرین !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۵ تیر۹۹

ما همه قرمز هستیم !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ تیر۹۹

به ظاهر سبز و به واقع قرمز !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ تیر۹۹

هپروت سیستمی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۲ تیر۹۹

ابرهای عرضه در ارتفاع ۱٫۸!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ تیر۹۹

نترسون کوه از حرف !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۸ تیر۹۹

شلاق کلامی عرضه !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۷ تیر۹۹

رمز گشایی رشد !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۶تیر۹۹

دیدار با گاندوها !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵ تیر۹۹

کامبک تمام عیار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۴تیر۹۹

توفان های سیستمی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۱تیر۹۹

پاقدم سیتا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ تیر یک روز داغ تابستانی !

۶۰ تیر !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹ تیر۹۹

اصلاحات هسته ای !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۸ تیر۹۹

جدال در یک و نیم !

گزارش بازار امروز شنبه ۷ تیر۹۹

بازار نیم سوز !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۴تیر۹۹

اصلاح ساعتی و بازی جنگا !