پلن اشتراک

اشتراک یک‌ماهه
۳۰۰ هزار تومان
برای یک ماه (۳۱ روز) به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک شش ماهه
۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
برای شش ماه‌ به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک یک ساله
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
برای یک سال به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک ۳ ماهه
۷۶۵ هزار تومان
اشتراک ۱ هفتگی
۷۵ هزار تومان