پلن اشتراک

اشتراک یک‌ماهه
۲۳۰ هزار تومان
برای یک ماه (۳۱ روز) به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک دو‌ماهه
۳۹۰ هزار تومان
برای دو ماه به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک چهار ماهه
۷۳۰ هزار تومان
برای چهار ماه به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک شش ماهه
۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
برای شش ماه‌ به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.
اشتراک یک ساله
۲ میلیون تومان
برای یک سال به محتوای ویژه بتاسهم دسترسی خواهید داشت.