تحلیل تکنیکال شکربن

تحلیل تکنیکال شکربن

photo_2018-02-25_09-11-09

نمودار سهم کربن ایران در تایم هفتگی را میتوان در یک کانال صعودی ۳ساله در نظر گرفت به گونه ای که باگذر از ۴۲۳تومان که سقف دوساله محسوب میشود تا ۴۷۰ تومان پیشروی داشته و اکنون نیز در حال پولبک به سح شکسته شده فوق میباشد و میتواند با حد زیان ۴۳۰ تومان بررسی گردد
در صورتی که سهم از ۴۷۲ تومان عبور نماید هدف میان مدت سقف کانال را بطور کلاسیک میتوان در نظر گرفت که فیبوی ۱۰۰درصد اکسپنشن محدوده ۶۲۶تومان را به ما نشان میدهد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…