تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران

تحلیل بنیادی  صنایع خاک چینی ایران

 

مقدمه: شرکت صنایع خاک چینی ایران با سرمایه ۵۰میلیارد تومانی در زمینه تولید انواع کالوئن از مواد اولیه در ساخت کاشی و سرامیک فعال است

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سال سود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۵ ۷۸۷ ۲۹۵
۱۳۹۶ ۱۱۰۱ ۴۱۳
۱۳۹۷ ۱۸۲۲ ۹۱۱
۱۳۹۸ ۳۳۶۳ ۱۶۸۲

 

شرکت با روند با ثبات سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است و با رشد جهشی سوداوری از سال ۹۸ همراه شده است

سود سازی ۳ماهه۹۹

شرح واقعی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به ۹۹،۳،۳۱ ۹۸،۳،۳۱
فروش ۷۳۷،۰۶۹ ۴۶۹،۳۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۱۳۶،۶۳۸) (۹۳،۶۴۰)
سود و زیان ناخالص ۶۰۰،۴۳۱ ۳۷۵،۶۸۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۱۲،۷۹۷) (۱۵،۳۴۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی ۳۱،۴۸۴ ۰
سود و زیان عملیاتی ۶۱۹،۱۱۸ ۳۶۰،۳۴۷
هزینه های مالی (۳،۲۰۹) (۲۸۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۴۶۷،۴۰۱ ۶۳،۸۰۵
درامدها(هزینه های) متفرقه ۰ ۹،۰۱۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۱،۰۸۳،۳۱۰ ۴۳۲،۸۸۱
مالیات (۱۰۲،۵۶۸) ۰
سود و زیان پس از کسرمالیات ۹۸۰،۷۴۲ ۴۳۲،۸۸۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۱،۹۶۱ ۸۶۶
سرمایه ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت در ۳ ماهه سال ۹۹ با سرمایه ۵۰ میلیاردی به سود ۱۹۶۱ ریالی رسیده که این سود با جهش ۱۲۷ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول واحد مقدار فروش سال۹۹ قیمت فروش هر تن سال ۹۹ مقدار فروش ۵ماهه۹۹ قیمت فروش ۵ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شده تن ۱۸۹،۶۹۰ —- ۸۵،۵۵۴ ۱،۴۷۶،۰۰۰
محصولات درجه بندی شده تن ۲۷۳،۲۷۰ —- ۱۳۵،۰۷۶ ۶۹،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتی تن ۷،۷۴۷ —- ۶۸۰ ۱،۶۶۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۲۸۹،۳میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۸۰۰،۰۰۰ و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۷۴،۰۰۰ و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانطور که در جدول پایین مشخص میباشد عمده محصولات شرکت را محصولات فراوری شده تشکیل می دهد

 

۱

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت خاک چینی ایران:

نام مبلغ(میلیون ریال) درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم ۱۵۹،۴۰۰ ۳۰
دستمزد مستقیم ۶۰،۰۰۰ ۱۱
سربار ۳۲۵،۰۰۰ ۵۹

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت در ۳ ماهه پوشش ۲۱ درصدی هزینه های سربار را داشته است

 

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز مبلغ ارزی مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار) ۸۹،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار) ۱۰۲،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار) ۱،۹۲۲،۰۰۰ ۳۱۰،۰۰۰
بدهی های ارزی(دلار) ۹،۶۱۰،۰۰۰ ۱،۴۸۵،۰۰۰

 

شرکت بابت طرح توسعه خود بدهی ارزی سنگینی دارد

 

طرح های توسعه ای :

 

نام طرح براورد سرمایه گذاری درصد پیشرفت طرح تاکنون سال بهره برداری
مبلغ میلیون ریال نام ارز مبلغ ارزی
تولید بلوک و پانل سبک گازی ۱،۳۹۹،۰۰۰ یورو ۱۵،۵۴۷،۰۰۰ ۶۱ اسفند ۹۹

 

شرکت پیشبینی کرده است در صورت استفاده با ظرفیت کامل از این طرح سود شرکت به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

سهامداران عمده:

نام سهامدار درصد سهام
صدر تامین ۷۸،۱
املاح ایران ۵،۷

 

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام مدیریت شرکت در اختیارصدر تامین می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول واحد مقدار فروش سال۹۹ قیمت فروش هر تن سال ۹۹ مقدار فروش ۵ماهه۹۹ قیمت فروش ۵ماهه۹۹(واحد/ تومان)
محصولات فراوری شده تن ۱۸۹،۶۹۰ —- ۸۵،۵۵۴ ۱،۴۷۶،۰۰۰
محصولات درجه بندی شده تن ۲۷۳،۲۷۰ —- ۱۳۵،۰۷۶ ۶۹،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتی تن ۷،۷۴۷ —- ۶۸۰ ۱،۶۶۳،۰۰۰

 

شرکت فروش ۲۸۹،۳میلیاردی را برای سال۹۹ پیشبینی که در عملکرد ۵ ماهه ۴۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

نرخ فروش محصولات فراوری شده به ۱،۸۰۰،۰۰۰ و نرخ محصولات درجه بندی شده به ۷۴،۰۰۰ و نرخ محصولات صادراتی به ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان رسیده است

 

نوع محصول واحد مقدار فروش ۷ ماهه سال۹۹ قیمت فروش هر تن ۷ ماههسال ۹۹
محصولات فراوری شده تن ۱۰۴،۱۳۶ ۱،۸۰۰،۰۰۰
محصولات درجه بندی شده تن ۱۳۸،۱۹۴ ۷۴،۰۰۰
محصولات فراوری شده صادراتی تن ۷،۰۶۷ ۲،۲۰۰،۰۰۰

 

 

 

 

فروش ۵ ماهه میلیون ریال ۱،۳۶۶،۵۳۰
فروش ۷ ماهه میلیون ریال ۲،۱۳۱،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال ۳،۴۹۷،۵۳۰

 

 

 

بودجه کارشناسی:

شرح پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۹،۱۲،۲۹
فروش ۳،۴۹۷،۵۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۵۴۴،۳۹۸)
سود و زیان ناخالص ۲،۹۵۳،۱۳۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۷۷،۷۷۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی ۱۲۵،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی ۳،۰۰۰،۳۶۲
هزینه های مالی (۱۴،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۵۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه ۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۳،۵۰۶،۳۶۲
مالیات (۴۹۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات ۳،۰۱۱،۳۶۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۶،۰۲۲
سرمایه ۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت جای تعدیل مثبت و رسدین به سود ۶۰۲ الی۶۰۳ تومانی را داراست

 

جمع بندی:

شرکت طرح توسعه بلوک پنل های سبک خود را در نیمه دوم سال ۹۹ افتتاح و شرکت پیشبینی کرده با این طرح توسعه سودش به میزان دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت

شرکت توان تعدیل خوبی دارد علت پوشش سود بالای ۳ ماهه شناسایی سود سرمایه گذاری ها می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل اورده نقدی را به منظور پیشبرد طرح توسعه خود را دارد

سهم سقف قیمتی ۱۶۰۰۰ تومانی و کف قیمتی ۱۴۲۰۰ تومانی داشته و فعلا در این دو سطح قیمتی در نوسان می باشد

سهم رشد قیمتی بالایی داشته و با ارزش بازار بالایی همراه بوده و انتظار نوسانات شارپی از سهم را نداریم

 

 

 

ماه فروش سال ۹۹ میلیارد تومان فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین ۱۷،۱ ۱۰،۱
اردیبهشت ۲۵،۹ ۱۶،۷
خرداد ۳۰،۶ ۱۹
تیر ۳۰،۹ ۱۶،۹
مرداد ۳۲ ۱۸
جمع ۱۳۶،۶ ۸۰،۷

 

فروش شرکت در ۵ ماهه امسال رشد ۶۹ درصدی داشته که رشد قابل توجهی می باشد.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۴ شهریور ۱۳۹۹