نگاه به گروه بانک …

خبر

نگاه به گروه بانک …

تحلیل خبر

بتا سهم۰۶:۲۲:۴۶  به نظر با خبر رسیده اخیر و بخشنامه ای که رسیده بانکی ها جان تازه ای گرفته و لیدرهای جدید بازار شوند این بخشنامه برای ملت سامان پارسیان تجارت خبرخوبی است و شرایط خوبی را دارند ولی بیش از همه برای ملت و سامان خوب می شود .

به نظر خرید وبملت جز گزینه های خوب بازار است طبق برخی شنیده های ما سهم جمعا ۶۶۰% افزایش سرمایه از محل تجدید و انباشته انجام خواهد داد و خرید وبملت با این دید خوب است . اثرات این بخشنانه برای دو سال ۹۷ و۹۸ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است .

در ولل با این گزارش خوب به نظر این سهم نیز هنوز جای رشد خوبی را دارد تراز وملل بازهم مثبت است در اسفند ۵۹۰۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۱۰۲ سود پرداختی داشته . تا بهمن ۱۰۵۲۶ میلیارد ریال تراز وملل مثبت بود در اسفند و ۱۲ماهه تراز به ۱۴۳۳۳ میلیارد ریال رسید .

گزارش خوب سامان را نیز شاهد خواهیم بود و به نظر می تواند مورد توجه بازار واقع شود .

وپاسار هم انصافا خوب است وپاسار در اسفند در اخرین ماه سال مالی تراز مثبت را ثبت کرد . ۱۶۷۹۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۲۲۸۰ میلیارد ریال سود پرداختی سپرده داشته و تراز مثبت بوده و در مجموع ۱۲ماهه نیز ۱۵۷۲۴ میلیارد ریال تراز مثبت است . دقت کنید تا ۱۱ ماهه ۱۱۶۵۹ میلیارد ریال تراز مثبت بوده و در ۱۰ ماهه ۱۰۰۳۳ میلیارد ریال و ۹ ماهه این عدد ۹۹۲۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی در ۳ماهه اخیر داشته است

بسیاری معتقدند همه بانکی ها رشد کردند هنوز صادرات رشدی نکرده است به نظر صادرات هم یکی از گزینه های خوب بازار برای نوسان و رشد میان مدتی می تواند باشد .
گروه تحلیل گری بتاسهم…

۶ فروردین ۹۹

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.