تحولات باما را در ..

خبر

تحولات  باما  را در ..

تحلیل خبر

بتا سهم۰۷:۱۵:۵۰ باما  گزارش های خود را  زده است و خبرهای مختلفی ا جلگه گرفته تا افزایش سرمایه تا تجدید  را در دل خود دارد  به نظر سهم  شرایط خوبی را گرفته و برای خرید و میان مدت  یکی از گزینه های خوب و قوی عالی بازار است  در باما سود ۱۲ ماهه باما رشد ۱۵۴٪‌داشته و در تلفیق ۶۹۹۲ ریال محقق ساخته است. سود شرکت اصلی هم با رشد ۱۷۰٪ به ۶۶۶۶ ریال رسید.فروش شرکت باما با رشد ۲۲ درصدی به ۵۱۸۵ میلیارد ریال در سال ۹۸ رسید.افزایش سرمایه برای اجرای برنامه های توسعه و اصلاح ساختار مالی شرکت و راه اندازی کارخانه شماره ۴ با توجهبه اکتشافات جدید در معادن باما و اکتشافات معدن جلگه های آسمانی در اردبیل به نتیجه رسیده ، کارخانه یک میلیون تنی از اردیبهشت در حال ساخت است.
شرکت به ازای هر سهم ۹۸۸ تومان سود انباشته دارد. به نظر خرید  سهم  با دید  میان مدت  یکی از گزینه های خوب بازار است .

۳ خرداد  ۹۹