مشاهده ي ’گزارش های 9 ماهه‘


قابل توجه کاربران بتاسهم


سال نو مبارک

نوروز پیروز

نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش دهم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش نهم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش هشتم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش هفتم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش ششم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش پنجم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش چهارم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش سوم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش دوم)


نگاهی به گزارش بهمن ماه شرکت ها (بخش اول)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش چهاردهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش سیزدهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش دوازدهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش یازدهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش دهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش نهم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها ( بخش هشتم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش هفتم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش ششم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش پنجم)


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش چهارم )


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش سوم )


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش دوم )


نگاهی به سود سال ۹۶ شرکت ها (بخش اول )


نگاهی به گزارشات میاندوره ای و ۹ ماهه( بخش هشتم )


نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش هفتم )


نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش ششم )


نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش پنجم )


نگاهی به گزارشات میاندوره ای و ۹ ماهه( بخش چهارم)


نگاهی به گزارشات میاندوره ای و ۹ ماهه( بخش سوم)


نگاهی به گزارشات میاندوره ای و ۹ ماهه( بخش دوم)


نگاهی به گزارشات میاندوره ای و ۹ ماهه( بخش اول)


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش هشتم


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش ششم گروه مالی ( بانک بیمه لیزینگ )


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش هفتم :شیمیایی (پتروشیمی – نفت – شوینده و… )


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش پنجم ( دارویی ها )


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش چهارم ( غذایی قندی لبنیات )


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش سوم (سیمانی ها ، کاشی و ساختمان)


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش دوم ( سیمانی ها ، کاشی و ساختمان )


نگاهی به گزارش های ماهانه بخش اول (خودرویی ،قطعات ،تجهیزات )


گزارشات ماهانه بخش هفتم


گزارشات ماهانه بخش ششم سیمانی ها


گزارشات ماهانه بخش پنجم ( دارویی ها)


گزارشات ماهانه بخش چهارم شیمیایی (پتروشیمی – نفت – شوینده و… )


گزارشات ماهانه بخش سوم گروه مالی ( بانک بیمه لیزینگ )


گزارشات ماهانه بخش دوم ( غذایی قندی لبنیات )


گزارشات ماهانه بخش اول (خودرویی ،قطعات ،تجهیزات )


کانال تلگرامی بتا سهم افتتاح شد…


بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش نهم )

غپاک شیراز دتماد و ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش هشتم )

اسیا خراسان کروی

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش هفتم )

وایران اسوه خاور و ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش ششم )

بترانس سیدکو دارو ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش پنجم )

رانفور شسپا فولاژ و ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش چهارم )

زاگرس ومعادن خگستر و ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش سوم )

تایرا وملی دتولید کخاک و ...

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش دوم )

حپترو فنوال ابسال کنور ثاباد

بررسی سود سال ۹۵ شرکت ها (بخش اول)

فاذر مبین البرز خدیزل و ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش نهم –متفرقه)


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش هشتم –لاستیک لوازم خانگی ساختمان )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش هفتم – گروه خودرو قطعه سازی تجهیزات )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش ششم – غذایی و قندی )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش پنجم – فلزات کانی ها- معدنی )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش چهارم – گروه مالی )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش سوم – پتروشیمی –نفتی –شوینده )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش دوم – گروه سیمان )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها (بخش اول – گروه دارو )


نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها( بخش هفتم )

بررسی کامل گروه دارو با ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها( بخش ششم)

گروه برق و تجهیزات در این بخش ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای گروه پتروشیمی و نفت ( بخش پنجم )

نفتی ها و پتروشیمی ها در ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای حمل و نقل ، رایانه ( بخش چهارم )

گروه حمل و نقل و رایانه در این ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای سیمانی ها ( بخش سوم)

ادامه سیمانی ها و جمع بندی گروه ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای سیمانی ها ( بخش دوم)

بررسی گروه سیمان ...

نگاهی به گزارش میاندوره ای شرکت ها( بخش اول)

بررسی شرکت هایی که ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش دهم )

بررسی گزارش غمارگ وبشهر سامان شنفت باهنر و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش نهم )

بررسی گزارش تپکو،سکرد ، بکاب،دجابر، باما ،البرزو ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش هشتم )

بررسی گزارش بپاس ، کی بی سی ، اسوه و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش هفتم )

بررسی گزارش وسپه غگل شرانل شدوص و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش ششم )

بررسی گزارش بیمه دی ، سشمال ،چکارن ، بهران و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش پنجم )

بررسی گزارش ما غشصفها بهشت شکلر بیمه ملت و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش چهارم )

بررسی گزارش غدشت غپینو بکتم دکیمی و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش سوم )

بررسی گزارش کروی شپلی بارز عبیدی پارسیان و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش دوم )

بررسی گزارش ونوین ،حکمت خاذین خمهر شفن و ...

نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها ( بخش اول )

بررسی گزارش شگل، خعتبار،ساروم،فنوال و ...

نگاهي به سود سال 93 شركت ها (بخش سوم)

گزارش باقي شركت ها

نگاهي به سود سال 93 شركت ها (بخش دوم)

بررسي گزارش 15 شركت ديگر كه ...

نگاهي به سود سال 93 شركت ها (بخش اول)

بررسي 15 شركتي كه ...

گزارش هاي 9 ماهه (بخش پنجم)


گزارش هاي 9 ماهه (بخش چهارم)


گزارش هاي 9 ماهه (بخش سوم)


گزارش هاي 9 ماهه (بخش دوم)


گزارش هاي 9 ماهه (بخش اول)


گزارش هاي 6ماهه


گزارش های سه ماهه

ذوب آهن، شفن ،حفاري و...

نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش هشتم)


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش هفتم)


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش ششم )


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش پنجم )


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش چهارم )


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش سوم )


نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي ( بخش دوم )


بررسي گروه دارو

بررسي 8 شركت دارويي كه ...

نگاهي به گزارش هاي مياندوره اي 6 ماهه ( بخش اول )


گزارشي از سود شركت ها(بخش دوم)

شيراز،بترانس و...

گزارشي از سود شركت ها

خارك،بهبهان،فولاد و ...

نگاهي به وضعيت گزارش شركت ها (بخش دوم)


نگاهي به وضعيت گزارش شركت ها (بخش اول)

اين صفحه به روز مي شود