هرچه مرتبط است با ‘گکوثر’


در مجمع گکوثر و …

سهم نسبتا مجمع موفقی را داشت و ...

گکوثر سهم هتلداری در بازار که …

در گکوثر گزارش های ماهانه خوب بود ولی....

در ان هتل خوش حساب!

در این سهم کمی از ان غافل بودیم ولی...

در نماد گکوثر …

در بازار این سهم کمی پی به ای بالایی دارد ولی ...

در گکوثر با این …

در این سهم که برخی بدجوری دنبال...