هرچه مرتبط است با ‘گکوثر’


بازی های گکوثر این روزها …

این سهم افزایش سرمایه را کنسل کرد...

گکوثر در بین این …

سهم خاصی در بین گروه گردشگری است...

گکوثر در دومین گزارشی که …

این سهم دومین ماه است که گزارش خوبی را دارد...

در گکوثر نباید …

در مورد این سهم نمیخواهیم انقدر صریح...

در نماد گکوثر با این …

به نظرنزولی بودن روند درامدی در گکوثر...

در مجمع گکوثر و …

سهم نسبتا مجمع موفقی را داشت و ...

گکوثر سهم هتلداری در بازار که …

در گکوثر گزارش های ماهانه خوب بود ولی....

در ان هتل خوش حساب!

در این سهم کمی از ان غافل بودیم ولی...

در نماد گکوثر …

در بازار این سهم کمی پی به ای بالایی دارد ولی ...

در گکوثر با این …

در این سهم که برخی بدجوری دنبال...