هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۲آذر ۹۹

زمانی برای بیداری گاو ها...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۱آذر۹۹

چشم به سقف و بتن ریزی در کف !

گزارش بازار امروزدوشنبه ۱۰ آذر۹۹

رقص پول و عشوه بازار ...

گزارش بازار امروز یکشنبه ۹ ۹ ۹۹ !

روز رند و رشد ...

گزارش بازارامروز شنبه ۸ آذر۹۹

شنبه شور انگیز ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۵ آذر۹۹

سور به اصلاح !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۴آذر۹۹

دو نیمه یک سیب !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۳ آذر۹۹

پیچ وتاب خوش بینی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲ آذر۹۹

کامبک طلایی ...

گزارش بازارامروزشنبه ۱ آذر۹۹

توپخانه فروش !

گزارش بازارامروز چهارشنبه آخرین روز کاری آبان

عزیزم آشتی آشتی ...

گزارش بازار سه شنبه ۲۷ آبان، یک روزخوب …

لولویی که هلووو شد !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

ایستاده در فشار!!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹

چراغ سبز به حجم ،چراغ قرمز سهام عدالت !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۴آبان ۹۹

سبزی در باغ بی برگی !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹

ای باد شرطه برخیز ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

۲ روزه ریزه ریزه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۹ آبان ۹۹

کارد به استخوان قیمت ها !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹

چوب دلاری ،کتک ریالی !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۷ آبان ۹۹

تب سرد بایدن !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

ممل آمریکایی های بورسی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹

دیوار سنگی سیاست ...

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱ مهر۹۹

صبر بلبل ...

گزارش بازار امروز شنبه ۱۰ آبان ۹۹

با یه چشمک دوباره ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷آبان ۹۹

بوی بهبود ...

گزارش بازار یک روز تلخ …

چو تخته پاره برموج

گزارش بازارامروزدوشنبه ۵ آبان ۹۹

تردید و ترید !

گزارش بازارامروز شنبه ۳ آبان ۹۹

ترس و لرز آبانی !

گزارش بازار آخرین روز مهر سال ۹۹

پایان مهر بی مهری !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹ مهر۹۹

فرار از تله فولادی ...

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

روزهای بهانه و تشویش !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۷مهر ۹۹

یکشنبه سگی ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹

تعطیلات هراسی!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۲ مهر۹۹

رقص دلار و آواز سیاست !؟!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱مهر ۹۹

سرد و گرم کشیده ها !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۰ مهر۹۹

ترش و شیرین !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۹ مهر ۹۹

مهر مهربان ...

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹

چهارشنبه سوری پس از بحران !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۵ مهر۹۹

یکی زیر دو تا رو !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

کامبک ریز ...

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳مهر۹۹

چراغ قرمز دلاری !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۲مهر ۹۹

تردید شیرین !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

لبخند سرد

گزارش بازارامروز سه شنبه ۸مهر ۹۹

تاتی تاتی تقاضا !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۷مهر۹۹

کی اشکاتو پاک میکنه ...

گزارش بازاریک روز تلخ …

بر سقف فرو ریخته ام چلچله ای نیست ...

گزارش بازارامروز شنبه ۵ مهر۹۹

مثل بادسرد پاییز!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مهر۹۹

فراز و فرود مهری

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازاراولین روز پاییز ۹۹!

چشم امید به خزان !

گزارش بازارآخرین روز تابستان …

تابستان تلخ رفت !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

و باز منفی ...

گزارش بازارشنبه ۲۹ شهریور ۹۹

برگشت نفت کش ها !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹

آشتی پول ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

هیجانی که به شدت کافی است !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۴ شهریور۹۹

پاشو راند آخره !!

گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۹۹

روزهای بهانه و تشویش !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۲ شهریور ۹۹

شکست غول اول !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹شهریور ۹۹

کورسوی روشن ...

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۸شهریور۹۹

قفل بی کلید

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۷شهریور ۹۹

۱۷شهریور خونین بازار

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۶شهریور۹۹

پوست سبز و دل قرمز ...

گزارش بازارامروز شنبه ۱۵شهریور ۹۹

ترسی که رفت بر باد ، ترسی که داد برباد !!

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۲شهریور ۹۹

چهارشنبه چالشی !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۱شهریور۹۹

این جنون بی قانون ...

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹

بازی ترس و شجاعت !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۵شهریور۹۹

سبز از دل عاشورا

گزارش بازارامروزسه شنبه ۴شهریور ۹۹

سوت پایان ریزش ؟!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۳شهریور ۹۹

جدال شیر ها و خرس ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲شهریور ۹۹

سرها بریده بینی ،بی جرم و بی جنایت ...

گزارش بازارامروز شنبه ۱شهریور ۹۹

کم رنگ تر ،پرحجم تر !

گزارش بازارآخرین روز از مردادی تلخ !

کی اشکاتو پاک میکنه ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹

شوک شپنایی !

گزارش بازار امروزدوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

زهر فروش خالی شد ؟!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹

جنون ترس واصلاح !

گزارش بازار امروز شنبه ۲۵ مرداد ۹۹

زخمی تر از همیشه ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۲مرداد ۹۹

سریع و خشن !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۹

جنگ در قلعه ۲میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹

دارای نداری !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹

عبور از گردنه ؟!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

از موج های مکزیک تا موج های خزر !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹

بند بازی در ارتفاع ۲ میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹

شوالیه های کور در تاریکی !

گزارش بازار یک روز تاریخی !

فتح ۲ میلیون ؛ فتح دژ بدبین ها !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۱ مرداد ۹۹

رقص پای دیوار ۲ میلیون !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹

پایان اصلاح؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۷ مرداد ۹۹

فشارهای ۳ بعدی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۶مرداد۹۹

واکسن های شیرین !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۵ مرداد ۹۹

معاملات سرخپوستی !

گزارش بازارامروزشنبه ۴ مرداد ۹۹

پشت خاکریز ۲ میلیون !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱ مرداد۹۹

مداد سبز من کجاست ؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه آخرین روزتیر ۹۹

تیر تابستانی رفت !!

گزارش بازار امروز دوشنبه ۳۰ تیر۹۹

بعد از ظهر کدالی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۹ تیر۹۹

معکوس و دنده هوایی !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۸ تیر۹۹

اصلاح شیرین !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۵ تیر۹۹

ما همه قرمز هستیم !

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۲۵ تیر۹۹


گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ تیر۹۹

به ظاهر سبز و به واقع قرمز !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ تیر۹۹

هپروت سیستمی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۲ تیر۹۹

ابرهای عرضه در ارتفاع ۱٫۸!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ تیر۹۹

نترسون کوه از حرف !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۸ تیر۹۹

شلاق کلامی عرضه !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۷ تیر۹۹

رمز گشایی رشد !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۶تیر۹۹

دیدار با گاندوها !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵ تیر۹۹

کامبک تمام عیار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۴تیر۹۹

توفان های سیستمی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۱تیر۹۹

پاقدم سیتا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ تیر یک روز داغ تابستانی !

۶۰ تیر !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹ تیر۹۹

اصلاحات هسته ای !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۸ تیر۹۹

جدال در یک و نیم !

گزارش بازار امروز شنبه ۷ تیر۹۹

بازار نیم سوز !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۴تیر۹۹

اصلاح ساعتی و بازی جنگا !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۳تیر۹۹

تب ۵۰ هزار درجه !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲تیر۹۹

طلوع طلایی تابستان !

گزارش بازار یکشنبه ۱تیر۹۹ اولین روز تابستان !

HELLO SUMMER یک وسیصدی !

گزارش بازار آخرین روز بهار بیادماندنی سال ۹۹

بهار بی بدیل و دلربا !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹

مثبت طلایی بازار !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶خرداد ۹۹

دوران تثبیت !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۵ خرداد۹۹

بندبازی در مرز ۱٫۲

گزارش بازار امروز شنبه ۲۴خرداد ۹۹

بهار تابستانی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹

پروسه آشتی کنان !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۹

رنگارنگ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹

داماد ِ بازار !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۸خرداد۹۹

یک و یک !

گزارش بازار امروز شنبه داغ ۱۷ خرداد !

موج سواری روی میلیون !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۳خرداد ۹۹

دوباره میلیونر شدیم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲خرداد ۹۹

سبز یواش !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱خرداد ۹۹

پارکو بورسی !!

گزارش بازارامروز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹

زخم های شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷خرداد ۹۹

اتمام تراژدی !؟

گزارش بازارامروز سه شنبه ۶خرداد ۹۹

تیغ تیز عدالت !

گزارش بازار امروزشنبه ۳ خرداد ۹۹

و باز خرداد پرحادثه ... !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۹۹

اردیبهشت طلایی تمام شد !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰اردیبهشت ۹۹

بازی در مرز میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۹اردیبهشت ۹۹

سوت پایان اصلاح ؟!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۸اردیبهشت ۹۹

زهر فروش و ماه عسل!

گزارش بازاریک روز تلخ اما …

جو زده برگرد !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹

مسیر تندرستی !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۳اردیبهشت ۹۹

ترن هوایی بورس !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۹

برهم خوردن تعادل !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۱اردیبهشت ۹۹

خساپا زدگی !

گزارش بازار یک روزتاریخی !

آقای بازارمیلیونر شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ۹۹

شبیه قهوه ! تلخ اما دلچسب

گزارش بازارسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹

تشنه لب چشمه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۹

فردا که بهار آید صد لاله به بار آید

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

بند بازی لب میلیون !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

خوابم یا بیدارم !لمس ۹۰۰ خواب نیست ؟!

گزارش یک روز تاریخی !

رالی با رنگ عدالت!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹

ترس و سود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت۹۹

زمانی برای مستی سهم ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷اردیبهشت ۹۹

دل دل زدن تا منزل ۸۰۰ هزار!

گزارش بازاریک روزخوب! شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

میخوام دو دو تا ۴تا نشه!!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۳اردیبهشت ۹۹

روزهای فرشته !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

نترسون مارو از نفت !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱اردیبهشت ۹۹

تولدت مبارک ۷۰۰!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹

پایان فروردین طلایی!

گزارش بازارشنبه ۳۰ فروردین ۹۹

تب ۲۳ هزار درجه !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹

از اقتصاد بالشی به تالار شیشه ای !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶فروردین ۹۹

ضربه شست ااا !!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵فروردین ۹۹

ترس و خرابی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۴فروردین ۹۹

ولکام شیرین رئیس !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳فروردین ۹۹

چراغ ۶۰۰ روشن شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

پشت دریا شهری ست !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

آمده ام که زَر برم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

نفس گرم پول !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹

جدال پول و سیستم !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تو خودت نمره ۲۰ ی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹

لبخند آخر تعطیلات !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹

فوران پول !

گزارش بازار امروزشنبه ۹فروردین ۹۹

بهار تالار!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۶ فروردین ۹۹

حمله گازانبری به فروشنده ها !

گزارش بازاراولین روزکاری سال ۹۹

وزن کشی زشت و زیبا !

گزارش بازار امروز آخرین روز سال ۹۸

۹۸ ؛ سبز آمد و سبز رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

چهارشنبه سوری جهانی ها !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

روز سبز در جهنم جهانی ها!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸

نبرد درتنگه ۵۰۰ هزار!

گزارش بازار امروزشنبه ۲۴ اسفند ۹۸

کرونا زدگی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱اسفند ۹۸

آخر هفته های ترسناک !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۰اسفند ۹۸

بگو برمیگردی ؟!

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

آه ناظر و آتش نفت !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند ۹۸

راهی برای دوستی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸

پول رو پول !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۳اسفند ۹۸

شور شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۲اسفند ۹۸

رفتیم و برگشتیم ... !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۱اسفند ۹۸

شلیک به کرونا !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۰ اسفند ۹۸

تب سرد !!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

پول پارتی!

گزارش بازار امروز سه شنبه ۶ اسفند ۹۸

اسفند شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۵ اسفند۹۸

ما بودیم ؛بازار مثبت شاخص ۵۰۰ !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸

کشتی نوح و قله ۵۰۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۳ اسفند ۹۸

یک برگشت بی نظیر!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

بهمن ، خوشحال رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

از سرماخوردگی نترس!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

ضیافت دلاری ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۷بهمن ۹۸

پاس گل دلار نیما !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۶ بهمن ۹۸

بد اخلاق

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

افتاب پس از سرما !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱بهمن ۹۸

ریزشی که ترس نداشت !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دست به دست !