هرچه مرتبط است با ‘کگهر’


تحلیل بنیادی کگهر


کگهر به این …

این سهم اخیرا رشد بالایی را داشته و البته...

تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین


تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین


تحلیل تکنیکال سنگ آهن گهرزمین


کگهر در نبود خود …

سهم اتفاقات خاص خود را دارد و به نظر...

تحلیل تکنیکال کگهر


گزارش کگهر می تواند …

کگهر گزارش داد و کمی شفاف تر عمل کرده است...

در کگهر نیز با این …

کگهر خبر افزایش سرمایه را از...

بازگشایی کگهر شاید …

زمزمه هایی از یک گزارش بسیار خوب ...

تحلیل تکنیکال کگهر


تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین


کگهر در این که …

در گروه سنگ آهن کگل واقعا خوب بود...

کگهر در بین این نماد ها …

کگهر امروز خبر رکورد شکنی را هم دارد...

تحلیل بنیادی کگهر


در نماد کگهر با این …

درنماد کگهر گزارش ماهانه مهم است ولی...

عرضه اولیه کگهر …

امروز عرضه اولیه این سهم در بازار آغاز می شود که...

با عرضه کگهر این نماد ها …

طبق برخی شنیده ها و خبرها عرضه گهر زمین...