هرچه مرتبط است با ‘کفپارس و وآتی’


کفپارس و وآتی امروز …

در بازار امروز دو نماد واتی و کفپارس برای مجمع....