هرچه مرتبط است با ‘کفرا’


در کفرا اگر این …

در گروه کانی چند سهم را بررسی میکردیم ولی...

تحلیل تکنیکال کفرا


کفرا با این خبرها …

سهم با یک سلسله اخبار خاص مواجه شده...

بازگشایی کفرا در …

امروز به نظر سهم باز می شود سهمی که ...

در کفرا به این …

به نظر سهم شرایط بدی را نداشته ولی ...

کفرا در این که …

سهم خیلی شرایط پر فراز و نشیبی را ندارد...

در کفرا شرایط بازار …

این سهم سهم عجیبی است و البته کمی...

تحلیل تکنیکال کفرا


کفرا با تمام این …

یکی از سهم هایی است که می تواند ...

در کفرا هم …

کفرا شرایط خوبی را دارد و یکی از ...

تحلیل تکنیکال کفرا


کفرا بعد از …

در مورد کفرا سهم رشد خاصی نداشته...

تحلیل تکنیکال کفرا


تحلیل تکنیکال کفرا


در کفرا به این …

یکی از سهم های خوب بازار ...

تحلیل تکنیکال کفرا


کفرا در این شرایط …

کفرا در این شرایط به نظر فضای خوبی را دارد...

کفرا با این شرایط …

سهم از نظر نموداری حرف های خوبی برای گفتن دارد ولی...

در نماد کفرا به این …

سهم با تحولات مثبتی مواجه شده و...

در نماد کفرا …

دیروز در مورد کخاک صحبت کردیم که قیمت...

در نماد کفرا به این

در مورد این سهم به نظر اوضاع بد نیست ...

تحلیل تکنیکال کفرا


درنماد کفرا …

بحث ما در کفرا بسیار جدی است و این سهم...

در کفرا با این شرایط …

یکی از سهم هایی بوده که گزارش خوبی داشت...

در نماد کفرا

در این سهم از نظر بنیادی فضا خیلی...

در نماد کخاک و کفرا …

در بازار کفرا نیز کمی بیشتر مورد توجه است ولی...

در نماد کفرا …

در مورد این سهم برخی خیلی دارند او را ...

تحلیل بنیادی فراورده های نسوز ایران


کفرا پس از این …

حکایت سهم حکایت جالبی است...

در کفرا باید به …

یکی از سهم های خاص بازار...

تحلیل تکنیکال فراورده های نسوز ایران


در نماد کفرا …

در مورد این سهم دیروز صف خرید شد...

کپشیر و کفرا هم با …

مجمع موفقی داشت....

کفرا در حالی که …

دراین سهم قیمت های ...

کفرا در شرایطی که …

کفرا در این قیمت ...

شرایط کفرا در حالی …


کفرا با …


کفرا در گزارش خود …


شرایط کفرا در حالی …


در نماد کفرا با …


شرایط کفرا …


شرایط کفرا با توجه …


در نماد کفرا را …


در کفرا با …


در نماد کفرا …