هرچه مرتبط است با ‘کطبس’


کطبس با این که …

ببینید سهم گزارش خوبی را داشته است ولی ...

در کطبس با این …

در بین سهم های ذغالی روی کپرور بیشتر مثبت هستیم ولی...

تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس


کطبس با خبرهایی که …

این سهم هم از نظر نموداری هم بنیادی...

در نماد کطبس به این …

دراین سهم به نظر فضای قیمتی و اصلاحی...

در نماد کطبس نیز …

در مورد این سهم و کپرور به نظر گزارش های...

درنماد کطبس با این …

در بازار کطبس و کپرور را بارها نوشتیم که...

کطبس در این شرایط …

کطبس در ۶ ماهه با فروش ۱۷۵ میلیارد ریالی ...

در نماد کطبس

این سهم دیروز بعد از تعدیلات باز شد و رشد...

تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس


تحلیل تکنیکال کطبس


کطبس دراین شرایط …

در این سهم در مجمع گویا تقسیم سودی...

تحلیل بنیادی کطبس


در کطبس با این

در این سهم شاهدیم که...

شرایط کطبس و کپرور

این دو سهم به نظرجز سهم هایی است که ...

در نماد کطبس نیز با …

در مورد این سهم به نظر بازگشایی...

کطبس با این …

در این سهم انقدر حرف و حدیث زیاد است که...

در نماد کطبس نیز …

شرایط کم کم برای بازگشایی فراهم می شود ...

کطبس با این که …

کم کم باید خبرهایی از قیمت...

تحلیل بنیادی کطبس


تحلیل بنیادی کطبس


در کطبس این بار …

در مورد این سهم همه از افزایش نرخ ...

در کپرور و کطبس …

در مورد این گروه یعنی گروه ذغال سنگ ...

در کطبس با این…

سهم در ۱۲ ماهه با سرمایه جدید...

در کطبس با …

در مورد این سهم...

در نماد کطبس …

این دوگانگی اخبار و ...

در نماد کطبس با …


خبرهای کطبس با …


خبرهای کطبس با …


سهامداران کطبس در …


کطبس با خبر …


روند کطبس با …


خبرها در کطبس با …


در نماد کطبس با …


کطبس پس از افزایش سرمایه …


خبر کطبس …


نگینی در طبس …