هرچه مرتبط است با ‘کشرق’


نگاه به کشرق میتواند …

سهم از دید فروش و سود عملیاتی و سود تلفیقی...

کشرق در این قیمت …

کشرق جز سهم هایی بوده که واقعا ...

تحلیل بنیادی کشرق


تحلیل بنیادی کشرق


کشرق می تواند کمی …

کشرق حال و روز بهتری را دارد ولی...

در نماد کشرق به …

این سهم را باید از بعد نوسانی زیر نظر داشت...

تحلیل بنیادی معدنی شمال شرق


کشرق هم می تواند …

در طی این مدت کشرق هم از زیان به سود...

کشرق با این مختصات خاص …

کشرق با زمزمه افزایش سرمایه...

کشرق بازهم …

در بازاربه این سهم امید زیاد بود ...

کشرق با این خبرها به …

امروز سهم متوقف شده و دوباره بازمی شود ....

در کشرق بالاخره تعدیل …

بعد از مقاومت های فراوان کشرق بالاخره تعدیل زد ...

در نماد کشرق امروز …

در این سهم تعدیلات منفی جدی بود...

شرایط کشرق در این …

در کشرق شاهد گزارش ۱۲ ماهه سهم هستیم ...

بازگشایی کشرق

در کشرق گویا امروز نماد باز می شود ...

بازگشایی کشرق را …

تعدیل در کشرق نیز نهایی شد...

تحلیل بنیادی کشرق


کشرق با …

کشرق در این گروه جز سهم هایی است که...

تحلیل بنیادی کشرق


در نماد کشرق …

با کاهش سود مواجه شده....

کشرق در شرایطی که …

شرایطی که مشابه این شرکت را ...

در نماد کشرق امروز با …

بازگشایی کشرق ...