هرچه مرتبط است با ‘کسرا و کگاز’


در کسرا و کگاز هر دو …

کسرا دیروز متعادل شد و به نظر در یک...