هرچه مرتبط است با ‘کدال’


در انتظار کدال …

در بازار امروز به نظر اوضاع مثل دیروز است ...