هرچه مرتبط است با ‘کتوکا’


در بین شرکت ها کتوکا …

کتوکا گزارش بدی را نداشت برادرش...

در نماد کتوکا هم به این …

در کتوکا نیز شرایط بنیادی بد نیست...

در نماد کتوکا نیز …

گزارش سهم بد نبود ولی خیلی هم ...

تحلیل تکنیکال کتوکا


تعدیل در کتوکا به …

در نماد کتوکا وضعیت کمی بهتر شده است...

تحلیل بنیادی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا


در نماد کتوکا …

در نماد کتوکا باز بازار دست به شایعت شده بود که...

درنماد کتوکا هم به این سهم …

در بازار این سهم ابتدا گزارش اذر خوبی داد و بعد ...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


کاذر و کتوکا بازهم …

در مورد کاذز گویا تکادو قصد دارد ...

کتوکا نیزدر این …

در این سهم که بازار کمتر به ان توجه می کند...

کتوکا در این قیمت ها …

این سهم تازه عرضه شده است....

کتوکا امروز با …

گویا امروز دوشنبه...