هرچه مرتبط است با ‘کتوکا’


تحلیل بنیادی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا


در نماد کتوکا …

در نماد کتوکا باز بازار دست به شایعت شده بود که...

درنماد کتوکا هم به این سهم …

در بازار این سهم ابتدا گزارش اذر خوبی داد و بعد ...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


کاذر و کتوکا بازهم …

در مورد کاذز گویا تکادو قصد دارد ...

کتوکا نیزدر این …

در این سهم که بازار کمتر به ان توجه می کند...

کتوکا در این قیمت ها …

این سهم تازه عرضه شده است....

کتوکا امروز با …

گویا امروز دوشنبه...