هرچه مرتبط است با ‘کانی’


در گروه کانی با هر شکل …

این روزها برخی سهم ها که با ک شروع می شود...

در این ۴ سهم گروه کانی …

بحث ما امروز در مورد ۳ شرکت...

در ۳ نماد گروه کانی …

امروز در مورد ۳ نماد کرازی کگاز و کهمدا صحبت میکنیم...

در این ۳ شرکت گروه کانی …

درمورد ۳ شرکت کخاک کسرا و کهمدا ...

در این ۳ تفنگدار کانی …

چه قبل از حرکت و چه بعد از ان...

در گروه کانی غیر فلزی …

این گروه همیشه انفجاری عمل کرده است ...

در این ۳ سهم گروه کانی

در این گروه فرصت های یک تعدیل کم نیست ...

در این سه سهم کانی …

در مورد ۳ سهم کگاز کهمدا و کخاک صحبت می کنیم...

در گروه کانی ها …

در این گروه بیشتر فاز نوسانی دارند...

در گروه کانی ها …

در این گروه فضا برای رشد قیمت نوسانی...

در شرکت های گروه کانی …

در این گروه در مورد کخاک صحبت کردیم واقعا...

در شرکت های گروه کانی …

در این گروه دیرو در مورد کخاک صحبت کردیم...

در گروه کانی ها

در نماد های کانی باز نگاه بازار به سمت دو نماد...

در گروه کانی ها با این که

در نماد های وپترو و پترول شاید تشایه اسمی,..

در گروه کانی ها با این که

در این گروه به نظر کرای را دوباره ...

در نماد های گروه کانی …

دیروز در مورد کانی ها به خصوص کرازی و کخاک گفتیم ...

در گروه کانی ها باید …

حرکت تازه ای در کرازی شکل گرفته است...

در کانی ها بازهم …

در مورد این گروه بازهم تاکید ما روی سه سهم ...