هرچه مرتبط است با ‘کاما’


در نماد کاما به این …

سهم مجوز افزایش سرمایه را از بورس میخواهد...

در کاما بازهم …

سهم یا دارایی می فروشد یا میخرد !!

کاما همچنان به این …

در مورد این سهم دوباه مزایده فروش دارایی داشته...

در کاما با این که …

سهم بازهم فروی فروخته تا البته...

در کاما امروز …

در بازار برخی معتقدند کاما تا مرز...

دوباره کاما در …

سهم می رود و می رود !

تحلیل تکنیکال باما- کاما


از کاما زیاد گفتیم …

از این سهم زیاد گفتیم ولی امروز خبری رسیده که...

در کاما دوباره سهم …

سهم بعد از کمی رشد دوباره در نقاطی قرار گرفته که ...

تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کاما


کاما نیز با …

در گروه روی شایعات ضدو نقیضی را...

تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل تکنیکال کاما


کاما در این شرایط …

سهم واقعا به قیمت عجیبی رسیده است...

تحلیل تکنیکال کاما


تحلیل بنیادی باما


تحلیل بنیادی باما


در کاما …

باما را واقعا نمی دانیم بازار چرا ...

تحلیل تکنیکی کاما


بررسی تکنیکی کاما


تحلیل بنیادی باما (کاما)


بررسی تکنیکال کاما


گزارش جالب کاما …

گزارش کاما وقتی امد اول کمی ....

در فرآوری و کاما …

در مورد فراور یک نکته قابل اشاره است...

در كاما و كبافق …

افت احتمالي ...

تعدیلی که اهمیت …

اثر این تعدیل می تواند نشان دهنده

معجزه ی باما …

قیمت مناسب بازگشایی سهم ...

باما در شرایطی با …


باما امروز گره گشایی می کند …


در نماد باما …


شرایط باما در …


باما در حالی با …