هرچه مرتبط است با ‘کاذر’


اتفاقات کاذر می تواند …

کاذر در دی به دلیل تعمیرات کمی عقب نشینی کرد...

در نماد کاذر به …

این سهم رشد قیمت بالایی داشته ولی...

تحلیل بنیادی کاذر


شاید در کاذر یک …

ببنید در کاذر فضا خوب است در مورد این سهم...

کاذر به این …

این سهم را زیر نظر داشته باشید...

در نماد کاذر به این …

این سهم را باید زیر نظر داشت گزارش خوبی...

در کاذر از این …

سهم را بارها بررسی کردیم به نظر قیمت امروز...

در کاذر سهم در قیمت های …

سهم امروز می تواند باز شود به نظر...

کاذر بعد از مجمع …

کاذر بعد از مجمع باز می شودو سراغ بازار می اید...

در کاذر امروز …

این سهم امروز اگر در قیمت های...

کاذر امروز در بازار …

به نظر این سهم امروز با گذر از....

در نماد کاذر به این که …

واقعا این سهم فضای گزارش خوبی را داشت...

کاذر در بین این شرکت ها …

یکی از بهترین گزارش های بازار را تا این لحظه...

کاذر در این شرایط …

در این گروه رشد قیمت ها را داریم ولی...

در بین سهم ها کاذر …

به نظر سهم یک رشد داشت و بعد متعادل شد ...

گزارش کاذر نیز به …

به نظر این سهم به خوبی روند رو به...

در نماد کاذر …

ببنید کاذر رو به پیشرفت است و این از ...

شرایط کاذر با این …

سهم رو به پیشرفت است واین اتفاق...

خبرهای کاذر با …

کاذر از نظر نموداری نیز شرایط خوبی را دارد ...

در نماد کاذر امروز …

در بازار امروز کاذر برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

تحلیل بنیادی کاذر


در نماد کاذر به این

ببنید افزایش نرخ خوبی را در محصولات شاهدیم ولی...

بازی کاذر نیز …

برخی خیلی سنگ کاذر را به سینه می زدند !!!

تحلیل تکنیکال کاذر


در کاذر با این که …

در این سهم گزارش ها نیز خیلی...

در نماد کاذر …

در این سهم برخی توصیه به خرید می کنند...

در مورد کاذر…

یکی از سهم هایی که خوراک نوسان گیری بود....

کاذر هم با این …

امید ها به بازی های نوسانی در سهم ...

کاذر و کتوکا بازهم …

در مورد کاذز گویا تکادو قصد دارد ...

در کاذر با این…

در این سهم امروز حجم...

در نماد کاذر …

دیروز کاذر حجم بالایی را داشت...

بازی کاذر در …

حرف و حدیث در مورد این سهم زیاد است...

در نماد کاذر به …

در مورد این سهم دیروز هر طور...

در نماد کاذر …

امروز دیگر باز شود....

بازگشایی کاذر …

پس از افزایش سرمایه....

در نماد کاذر با …

شرایط خاصی داشت....

در کاذر با …

مهم ترین خبر بحث افزایش....

در نماد کاذر به …

افزایش سرمایه ۱۰۰%....

در این دو نماد …

در روز های گذشته....

در نماد کاذر …

بازی هایی روی سهم....

در نماد كاذر …

برخي در بازارهنوز ...

شرايط بازگشايي كاذر و …

به زودي باز مي شوند ...

شرايط كاذر…

فرصت فروش ...

کاذر در حالی که …


نسوز آذر با …