هرچه مرتبط است با ‘پکرمان’


گزارش پکرمان نمی تواند …

ببنید خیلی گزارش خوبی نبوده و چنگی به دل نمی زند....

در پکرمان هم با …

برخی گزارش ها از یک اتفاق خوب در پکرمان خبرمیدهند...

پکرمان یا بارز بعد از …

یکی از گزارش های خاص بازار در پکرمان بود که...

پکرمان بعد ازاین همه …

بعد از این همه شرایط خاص و رفت و امد...

در نماد پکرمان این خبر …

پکرمان اهرم خوبی را دارد و خبرها نیز...

در پکرمان به این …

در مورد پکرمان بارها بحث شد...

پکرمان به این …

در مورد این سهم باید گفت که از نظر فروش...

تحلیل تکنیکال پکرمان


در گروه لاستیک پکرمان …

این ماه وضعیت پرکمان کمی بهتر بود و ...

در نماد پکرمان یا بارز …

در مورد این سهم جلوی رشد قیمت...

تحلیل بنیادی پکرمان


گزارش نه چندان خوب پکرمان …

گزارش خوبی نیست راننده ها و اعتراض انها باعث...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز


در پکرمان بعد از اصلاح …

گروه صنعتی بارز یا کرمان دیروز در گره بود...

پکرمان بعد ازاین …

با این خبرها و اعتصاب راننده ها کار افزایش...

پکرمان با این …

گزارش این سهم قابلیت های خوبی را دارد ...

تحلیل بنیادی پکرمان


پکرمان در این گزارش …

سهم گزارش نرمالی را داشته و به نظر ...

در پکرمان با این …

در مورد این سهم پکرمان یا بارز...

در نماد پکرمان به این

در مورد این گروه اول بگوییم که ...

در نماد پکرمان به این

در مورد این گروه اول بگوییم که ...

نگاهی به نمودار پکرمان


در نماد پکرمان …

در این سهم به مجمع رفت و تقسیم سود ...

در نماد پکرمان …

این سهم به مجمع رفت و تقسیم سود نسبتاً ...

تحلیل تکنیکی پکرمان


تحلیل تکنیکال پکرمان


در نماد پکرمان و پکویر …

در این گروه روزهای قبل در مورد پکویر صحبت کردیم...

در نماد پکرمان…

در این گروه دیروز در مورد پکویر صحبت کردیم...

در نماد پکرمان نیز …

در این سهم در حالی که فروش اسفند ...

در نماد پکرمان …

در بازار و در گروه لاستیک پکویر و بارز سهم های...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان)


و حالا پکرمان …

چند روز پیش در مورد پکویر صحبت شد ...

فضا در پکرمان نیز …

به نظر فضای سهم فضای خوبی است

در نماد پکرمان …

مجمع موفقی را ....

شرایط پکرمان با …

دیروز به مجمع رفت....

درمورد پکرمان با …

سهم به نظر در مجمع....

درمورد پکرمان با …

به نظر در مجمع....