هرچه مرتبط است با ‘پکرمان’


پکرمان در بین …

موج دوم افزایش نرخ های ۲۰% به این گروه رسید ...

پکرمان با این که …

سهم گزارش خوبی داشته و برای اولین بار...

پکرمان هم به این …

پکرمان یا بارز هم شرایط خوبی را دارد ولی...

در پکرمان هم با این …

به نظر این گروه نیز در روزهای آتی با ...

بازهم پکرمان و خبرهای …

هر روز از این سهم خبرهای سود زیر مجموعه ها بیرون میزند...

در پکرمان هم این …

این سهم نیز در چشم و کانون توجه بازار بود...

در پکرمان با این …

وقتی گروه لاستیک را ارزیابی می کنیم ...

در نماد پکرمان هم …

روزهای قبل در مورد پتایر و برخی دیگر نوشتیم...

در نماد پکرمان هم …

این سهم اگر بحث حذف ارز و قیمت گذاری...

پکرمان در بین …

در گروه لاستیک این سهم مورد توجه بازار...

در پکرمان این شرایط …

سهم از نظر نموداری فاز خوبی را گرفته است ولی...

در پکرمان با این که …

عرضه احتمالی پارنا و فضای خاص گروه باعث...

در بین لاستیکی های بازار …

در بین لاستیکی های بازار از دید ما...

تحلیل تکنیکال پکرمان


پکرمان در این که …

یکی از سهم هایی است که رشد خاصی...

در مورد پکرمان …

پکرمان واقعا شرایط خوبی را دارد ...

تحلیل تکنیکال پکرمان


در نماد پکرمان با این …

به نظر بااین خبر سهم می تواند فضای خوبی را...

در پکرمان هم به این…

این یک اتفاق خاص است که اکثر سهم ها و گروه ها...

پکرمان در این فضا به …

در مورد گروه لاستیک فروش ها بد نیست ولی...

خبرهای پکرمان به این …

این سهم را نیز زیر نظر بگیرید ...

گزارش پکرمان نمی تواند …

ببنید خیلی گزارش خوبی نبوده و چنگی به دل نمی زند....

در پکرمان هم با …

برخی گزارش ها از یک اتفاق خوب در پکرمان خبرمیدهند...

پکرمان یا بارز بعد از …

یکی از گزارش های خاص بازار در پکرمان بود که...

پکرمان بعد ازاین همه …

بعد از این همه شرایط خاص و رفت و امد...

در نماد پکرمان این خبر …

پکرمان اهرم خوبی را دارد و خبرها نیز...

در پکرمان به این …

در مورد پکرمان بارها بحث شد...

پکرمان به این …

در مورد این سهم باید گفت که از نظر فروش...

تحلیل تکنیکال پکرمان


در گروه لاستیک پکرمان …

این ماه وضعیت پرکمان کمی بهتر بود و ...

در نماد پکرمان یا بارز …

در مورد این سهم جلوی رشد قیمت...

تحلیل بنیادی پکرمان


گزارش نه چندان خوب پکرمان …

گزارش خوبی نیست راننده ها و اعتراض انها باعث...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز


در پکرمان بعد از اصلاح …

گروه صنعتی بارز یا کرمان دیروز در گره بود...

پکرمان بعد ازاین …

با این خبرها و اعتصاب راننده ها کار افزایش...

پکرمان با این …

گزارش این سهم قابلیت های خوبی را دارد ...

تحلیل بنیادی پکرمان


پکرمان در این گزارش …

سهم گزارش نرمالی را داشته و به نظر ...

در پکرمان با این …

در مورد این سهم پکرمان یا بارز...

در نماد پکرمان به این

در مورد این گروه اول بگوییم که ...

در نماد پکرمان به این

در مورد این گروه اول بگوییم که ...

نگاهی به نمودار پکرمان


در نماد پکرمان …

در این سهم به مجمع رفت و تقسیم سود ...

در نماد پکرمان …

این سهم به مجمع رفت و تقسیم سود نسبتاً ...

تحلیل تکنیکی پکرمان


تحلیل تکنیکال پکرمان


در نماد پکرمان و پکویر …

در این گروه روزهای قبل در مورد پکویر صحبت کردیم...

در نماد پکرمان…

در این گروه دیروز در مورد پکویر صحبت کردیم...

در نماد پکرمان نیز …

در این سهم در حالی که فروش اسفند ...

در نماد پکرمان …

در بازار و در گروه لاستیک پکویر و بارز سهم های...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز (پکرمان)


و حالا پکرمان …

چند روز پیش در مورد پکویر صحبت شد ...

فضا در پکرمان نیز …

به نظر فضای سهم فضای خوبی است

در نماد پکرمان …

مجمع موفقی را ....

شرایط پکرمان با …

دیروز به مجمع رفت....

درمورد پکرمان با …

سهم به نظر در مجمع....

درمورد پکرمان با …

به نظر در مجمع....