هرچه مرتبط است با ‘پلوله’


در پلوله از این …

در این سهم گزارش برخی زیر مجموعه ها خوب است...

پلوله هم به این …

به نظر این سهم نیز حرفی برای گفتن نداشت...

پلوله در این شرایط …

ابتدا سراغ گزارش سهم برویم سهمی که...

در پلوله نیز به این …


پلوله در این شرایط …

پلوله از سهمی زیان ده و کنار افتاده کم کم ...

پلوله در بین سهم های …

باید منتظر گزارش خاصی از پلوله بود...

پلوله با این خبرها …

در مودر این سهم رشته خبرهای خوبی میرسد...

پلوله با پیچیدگی های خود …

در نگاه اول یکی از بهترین گزارش ها خواهد بود...

پلوله در این که …

انتظار از گزارش پلوله بسیار بهتر بود ...

پلوله با این که …

گزارش ۳ ماهه پلوله پیشرفت را نشان میداد...

در پلوله به نظر این بار

سهم جز شرکت هایی است که خیلی زود ...

در نماد پلوله نیز …

در این گروه فلوله امروز متوقف می شود که...

تحلیل تکنیکال پلوله


شرایط پلوله در این …

در مورد این سهم چند باری نوشتیم ...

پلوله در این فضا …

خبرهای خوبی برای سهم به شمار می رفت ولی...

در پلوله و ۲ شرکت دیگر…

در گروه سهم های بازار پایه ...

پلوله نمادی که …

در این سهم دیدیم که گزارش ۹ ماهه ...

در نماد پلوله خبر…

در مورد پلوله گزارش ۶ ماهه منتشر شده....

پلوله نیز با این …

دیروز با ۲۳% رشد مچ شد....

در نماد پلوله …

این سهم طی نامه ای....