هرچه مرتبط است با ‘پسهند’


تحلیل بنیادی لاستیک سهند


در پسهند با این …

این سهم حوالی ۴۳ میلیارد تومان سود تقسیم کرد که...

تحلیل بنیادی لاستیک سهند


در پسهند با شایعات …

در مورد این سهم در گزارش ۱۲ماهه...

پسهند با این …

ببنید در مورد پسهند کسی نمیتواند بگوید...

پسهند با این قیمت …

ببینید مشکلی که پسهند دارد شاید بخش های مهمی از...

در پسهند با این که …

برخی زمزمه ها از شناسایی سود های قوی...

پسهند در کنار …

شدوص و شکربت را بارها نوشتیم که هر دو ...

در نماد پسهند

در این سهم به نظر کمی گزارش ضعیف است ...

پسهند در این فضا با …

واقعا گزارش شکربن خوب بوده و پسهند نیز...

تحولات پسهند …

سهم از نظر تحولات سود شرایط...

در نماد پسهند …

در این سهم بحث معافیت های مالیاتی...

پسهند و وپترو با …

در مجمع پسهند ...

در پسهند و …

در مورد این سهم و به طور کلی...

در نماد پسهند …

در این سهم گزارش ۱۲ ماهه...

در پسهند …

بر طبق خبرهای قبلی پسهند...

پسهند هم در این …

در مورد این سهم گویا به زودی به...

در نماد پسهند با …

تنها سهم صف خریدی بازار....

در نماد پسهند با …

چنگی به دل نمی زند....

در پسهند نیز…

این سهم و سهم گروه....

شرایط پسهند نیز

شاهد تعدیل منفی....

در پسهند با …

این سهم در قیمت های ...

شرايط پسهند در …

قرار گرفتن در صف خريد

تحولات اين 2 شركت …

وپترو مستقيم و غير مستقيم

پسهند در اين قيمت …

سهم در قيمت هاي

پسهند با …

شرايط اين سهم در ...

در پسهند با …

اما بهتر است در دور

پسهند در كنار …

گفته مي شود سود

درپسهند …

روند سهم احتمالاً پس از

شرايط پسهند با …

البته شرايط سهم ار نظر

پسهند با اعلام …

بررسي اين سهم با سود ...

پسهند با اعلام …

سود سال بعد شركت مي تواند

در اين دو شركت …

توقف پسهند مي تواند

در نماد پسهند …

دراين نماد شايعه اي كه از مدتها

بازهم پسهند با …

در حالی که این خبر ...

شایعه ای که در پسهند …

پسهند با خبر...

تعدیل منفی سهند …


شرایط لاستیکی سهند …


در نماد پسهند …