هرچه مرتبط است با ‘پتایر’


در پتایر به این …

گزارش پتایر هم منتشر شده است...

پتایر به این …

یکی از سهم های خاص این گروه است...

تحلیل تکنیکال پتایر


در پتایر به این …

این سهم را باید کمی بیشتر زیر نظر داشت...

پتایر به این که …

در بازار دنبال گزینه هایی باید گشت که ...

تحلیل بنیادی ایران تایر


تحلیل بنیادی پتایر


پتایر به این نقطه از …

بارز و پتایر هر دو جز سهم هایی هستند که...

تحلیل بنیادی پتایر


در گروه تایر پتایر …

به نظر گزارش خوبی را در پتایر شاهدیم ...

در پتایر نیز شاید …

در این سهم نمی شود خیلی با شرایط فروش پیش رفت ولی ...

در بین لاستیکی ها پتایر …

گزارش پتایر هم گزارش بدی نبود ولی...

در پتایر با این …

در مورد این سهم بحث زیاد است...

تحلیل تکنیکال پتایر


پتایر با این که …

در گروه لاستیک به نظر بین سهم ها ...

در پتایر هم …

در سهم شاهد یک گزارش خوب بودیم ...

پتایر با این خبرها …

ببینید پتایر شفاف سازی رشد قیمت محصولات...

تحلیل تکنیکال پتایر


تحلیل تکنیکال پتایر


تحولات پتایر با این

پتایر گزارش مرداد ماه را داده است و با فروش ...

در نماد پتایر …

در این سهم بازی های نوسانی زیاد است...

شرایط پتایر با …

بیشتر بازی نوسانی در سهم است ولی,...

شرایط پتایر با …

بیشتر بازی نوسانی در سهم است ولی...

در نماد پتایر

پتایر هم در گزارش ۱۲ماهه اندکی...

در نماد پتایر …

در بازار دلیل تقاضا برای پتایر...

در نماد پتایر …

بازدر این سهم بحث زمین مطرح است...

در پتایر نیز به این

دیروز برای مجمع متوقف شد ولی...

در پتایر نیز به این…

این سهم نیز صف خرید است...

شایعات پتایر …

در نماد پتایر نیز در بازار شایعه شده ...

درنماد پتایر نیز …

در مورد این سهم ببنید...

پتایر نمادی جنجالی که …

پس ازاین که شایعه فروش زمین ها تکذیب شد...

پتایر در این …

خبر میرسد پتایر شفاف سازی کرده ...

در نماد پتایر …

در مورد این نماد گویا قیمت پایه...

پتایر با این همه …

این سهم هنوز دنبال فروش زمین است !

در نماد پتایر …

بازار را سر کار گذاشته است....

پتایر با این …

ساده روشن شفاف ...

پتایر نیز در …

سهم های کوچک بازار با....

در پتایر با …

شرایط جالب نیست....

شرايط پتاير در …

گزارش دهي عجيبي را ...