هرچه مرتبط است با ‘پاکشو’


در نماد پاکشو …

یکی از بهترین گزارش های گروه را شوینده داشت...

پاکشو با این که …

وضعیت این سهم در کنار سایر شوینده ها ...

شرایط پاکشو با …

سهم با این شرایط خاص مواجه است...

در پاکشو با این که …

یکی از گزارش های خوب بازار را پاکشو داد ...

پاکشو در این قیمت ها …

در بین شوینده ها پاکسان که چنگی به دل نمی زد...

پاکشو در این مدل با

در تحولات این سهم روند فروش مثبت بوده ولی...

در نماد پاکشو

در این سهم یک بلوک را دیروز شاهد بودیم ...

در نماد پاکشو

به نظر پاکشو یکی از گزینه های خوب شوینده هاست ...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی پاکشو


تغییرات پاکشو به خوبی

به نظر با این خبرها و این شرایط شاید کمی این سهم...

تغییرات عملیات پاکشو به خوبی

به نظر با این خبرها و این شرایط شاید کمی...

درنماد پاکشو …

در بازار این سهم عملکرد گزارش ماه به ماه خوبی...

تحلیل بنیادی گروه صنعتی پاکشو


در نماد پاکشو …

در مورد این سهم پیشرفت ان خیلی خوب بوده است...

در نماد پاکشو …

در این سهم باید گفت در گزارش ها حرفی...

در نماد پاکشو …

در این سهم امروز قرار است باز شود...

در نماد پاکشو …

در این سهم امروز قرار است باز شود...

در نماد پاکشو …

در این سهم دیروز صف خرید سنگین و بعد...

عجایبی به نام پاکشو …

در این سهم دیروز صف خرید سنگین...

عجایبی به نام پاکشو …

در این سهم دیروز صف خرید سنگین...

در نماد پاکشو …

در بین شوینده ها از همه...

در نماد پاکشو

در بین نماد های شوینده این سهم ...

در نماد پاکشو …

در این سهم زمزمه خبرهای جالبی...

پاکسان و پاکشو و گلتاش …

پاکشو هم یکی از شرکت های جالب است ...

بازار به پاکشو …

گزارش های مهر و ابان سهم کمی...

بازهم پاکشو …

سهم بی دردسری است...

پاکشو در شرایط …

در گروه شوینده چند وقتی است جو...

در نماد پاکشو …

در مجمع این شرکت...

در مجمع پاکشو …

در مجمع این شرکت...

درنماد پاکشو …

در این گروه یعنی گروه شوینده ها ...

پاکشو با این …

هر چه قدر گلتاش عقب نشست ...

در شرایط پاکشو …

در مورد سهم یکی از زیر مجموعه ها...

تحلیل بنیادی پاکشو


شرایط پاکشو …

به نظر نوبت پاکشو باشد .....

تحلیل بنیادی پاکشو


تحلیل بنیادی گروه صنعتی پاکشو


پاکشو در مجمع …

این سهم حدود....

پاکشو در این…

امروز متوقف شده....

در نماد پاکشو…

سهم در حالی به ....

در پاکشو به …

گزارش ۱۲ ماهه ....

در پاکشو به …

باید گفت که....

پاكشو با قيمت …

سهمي از خانواده گلرنگ...