هرچه مرتبط است با ‘پاسا’


در پاسا به این …

سهم امروز متوقف شده و به مجمع می رود....

تحلیل بنیادی ایران سایا تایر و رابر


در پاسا با شرایط …

مجمع این شرکت ۱۰۰ ریال تقسیم کرد و خبرهای...

در نماد پاسا نیز به …

ببنید این سهم را باید زیر نظر داشت چرا که...

تحلیل تکنیکال پاسا


در نماد پاسا به این …

دیروز در مورد فضای بنیادی سهم صحبت کردیم ...

پاسا در بین …

بازار روی برخی سهم ها ناگهان زوم میکند و...

نگاهی به نمودار پاسا


در نماد پاسا به این …

درگروه لاستیک اولویت با بارز است ولی...

در پاسا با این …

این سهم خیلی روی شرایط بنیادی نمی شود حساب کرد...

نگاهی به نمودار پاسا


تحلیل بنیادی پاسا


در نماد پاسا …

برخی شایعات حاکی از ان است که ...

تحلیل بنیادی ایران یاسا


پاسا در خبر امروز …

فضای گروه لاستیک کم کم با ....

بازگشايي پاسا با …

همه چيز براي پاسا ...

پاسا در حالي با …

با اين سود به نظر

گزارش پاسا و …

پاسا بازهم مي تواند

در نماد پاسا …

پاسا معمولاً در مجامع

پاسا در بين …

تعديل اين سهم بر

پاسا با وجود …

به نظر ميرسد امروز سهم

پاسا در كنار …

پاسا سهمي است كه بيشتر

در نماد پاسا …

شرايط بنيادي اين سهم ...

در نماد پاسا…

اين سهم براي

در نماد پاسا …

. در حال حاضر قيمت هاي بيش از

در نماد پاسا

در واقع بازه نوسانی

در نماد پاسا با …

دراین شرایط با این سهم ...

پاسا در حالی که …

به نظر میرسد

در نماد پاسا …

دراین سهم شنیده شده ...

بازگشایی پاسا در شرایط …


پاسا در حالی دیروز …

بازار منتظر بازگشایی سهم خواهد بود که

در مورد پاسا …

به کوتاه مدت ها توصیه می شود ...

در نماد پاسا …

در گزارش 12 ماهه با ...

شرایط پاسا با …

اما نباید از کنار شایعاتی از احتمال...

پاسا در حالی که…


گزارش پاسا بر …


در نماد پاسا …


گزارش جالب پاسا …


شرایط پاسا با …


در نماد پاسا …


پاسا می تواند با …


پاسا در شرایطی که …


در نماد پاسا …


در نماد پاسا با …


باز هم پاسا در …


در نماد پاسا …


در نمادپاسا با …


نماد پاسا در حالی …


در نماد پاسا …


پاسا با گزارش …