هرچه مرتبط است با ‘پارس’


تحلیل تکنیکال پارس


رابطه پارس و ساسول با …

پارس عرضه کننده اریا ساسول می شود ...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی پارس – پارس


تحلیل تکنیکال پتروشیمی پارس


تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس


در نماد پارس در بین …

پارس را به نظر بهتر میخرند و شرایط خوبی دارد...

تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل بنیادی پارس


تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل بنیادی بین المللی محصولات پارس


بازگشایی ویژه پارس …

پارس در مجمع خبرخوبی داشت...

پارس و نگاه ها به او …

در گروه پتروشیمی زاگرس دیروز از خبرهای...

صف دیدنی پارس …

در بازار و در گروه پتروشیمی جم ...

اولین روز با پارس …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

بالاخره پارس امد …

امروز عرضه اولیه پارس است...

عرضه پارس …

فردا عرضه این سهم با نرخ...

پارس وارد می شود …

انتظار ها به سر امد و پارس وارد بازی شد...

تحلیل بنیادی پارس


زمزمه های عرضه پارس در …

در برخی خبرها حاکی از ان است که پارس...

پارس وارد می شود

از دید ما مهم ترین خبر این چند روز برای بورسی ها ...

نفت پارس و بهران

شنفت و بهران در گزارش هاي ...