هرچه مرتبط است با ‘پارتا’


پارتا به این …

حالا سهم با این عرضه اولیه حرکت میکند...

تحلیل تکنیکال مجتمع‌صنعتی‌آرتا ویل‌ تایر


خبرهای پارتا با …

این سهم کمی رشد عجیبی داشته ولی....

پارتا در بین …

در گروه لاستیک خبرهای پارتا عجیب است ...

در پارتا نیز به این …

در گروه لاستیک به طور کلی پارتا با خبر ...

پارتا با این که …

شرایط خاصی را داریم و پارتا یکی از سهم هایی بوده که ...

خبرهای پارتا به این …

چند روزی است این سهم انصافا گزارش های خوبی میزند...