هرچه مرتبط است با ‘وهور و مبین’


وهور و مبین نیز …

در هر دو سهم وهور و مبین شرایط طوری است که ...