هرچه مرتبط است با ‘وملی’


وملی دیروز با …

در مورد این سهم باید گفت تازه کفش ملی...

تحلیل بنیادی وملی


وملی در این فضا …

گروه صنعتی ملی یا همان کفش ملی سابق در قیمت های ...

در نماد وملی …

در مورد این سهم تا به حال دقت کرده اید...

وملی در این که …

این سهم در حالی باز شده است که...

شرایط وملی …

بازار شاید کمتر بداند...

در نماد وملی …

هر چند بازار خیلی روی سهم ...

وملی در این …

دراین سهم با تعدیل مثبت...

در وملی هم با …

در این سهم اخیراً با کاهش سود...

در وملی به …

سهم در فضایی کار می کند که...

در نماد وملی …

بنید سهم از نظر بنیادی تعطیل ...