هرچه مرتبط است با ‘ولساپا’


ولساپا با این …

به نظر همزمان با تحولات خودرویی ها...

تحلیل تکنیکال ولساپا


گزارش ولساپا با این …

در مورد ولساپا واقعا باید گفت انصافا دو گزارش...

ولساپا را در این …

ببنید این سهم قربانی بازی خودرویی ها شده...

ولساپا در این شرایط …

در مورد این سهم گزارش متعادلی می دهد ولی ...

در نماد ولساپا با این خبر …

در مورد ولساپا خبرهای خوبی رسیده که...

ولساپا به این قیمت …

هم از نظر نموداری هم بنیادی قیمت های...

ولساپا در این که …

سهم کمی شوکه کننده باز شد و بازار خیلی...

در ولساپا همچنان …

شاید در ولساپا امار شهریور کمی نزولی باشد...

ولساپا در این شرایط …

سهم شاف سازی داده و عملکرد را باوجود کاهشی بودن...

ولساپا در این شرایط …

جالب است که گزارش ولساپا گزاش متوسطی بوده...

ولساپا نیز با این …

بارها روی این سهم ولبهمن ولغدر صحبت شد...

ولساپا با این که …

ولساپا هنوز مجمع نرفته است ولی...

ولساپا با این که …

سهم باید دراین نقاط دست به دست شود...

ولساپا در این نرخ …

این سهم واقعا گزارش های خوبی داشت...

در ولساپا با این که ….

گزارش ماهانه ولساپا نیز منتشر شد که...

در ولساپا با این که …

امروز حق تقدم ولساپا به پایان میرسد...

تحلیل تکنیکال ولساپا


در ولساپا امروز با …

حجم زیادی از حق تقدم ها باقی مانده...

ولساپا هم در صورتی که …

برخی روی ولساپا تاکید می کنند ...

در ولساپا این حجم …

در خبرها داشتیم برای تحقق...

در ولساپا با این…

در این سهم لیزینگی به نظر می توان...

و بازهم ولساپا با …

در این سهم به نظر با این گزارش...

دوباره ولساپا …

گویا با هماهنگی ها با حسابرس عدد سود ...

ولساپا با این فضا …

ببنید سهم با گزارش خوب عملکرد ...

ولساپا با این ….

در بازار این روزها حجم خیلی مهم است...

تحلیل تکنیکال ولساپا


در ولساپا و سایر شرکت های …

دیروز در مورد تعدیل ولغدر صحبت شد...

ولساپا بازهم در این قیمت ها …

بارها در مورد این سهم نوشتیم و حالا ...

اصلاح قیمتی در ولساپا …

در بازار به نظر سهم در قیمت های زیر...

در نماد ولساپا بازهم

در این نماد بازهم تکرار میکنیم وضعیت...

ولساپا در این …

در مورد این سهم به نظر یک تعدیل مثبت را دارد ...

ولساپا یکی از سهم هایی است که …

در بازار به نظر ولساپا را باید حسابی زیر نظر داشت...

در نماد ولساپا

در این گروه یعنی گروه لیزینگ با این گزارش...

درنماد ولساپا …

در مورد این سهم بازهم معتقدیم که ...

در ولساپا به این …

در این گروه ولغدر و ولصنم هم خوب هستند ولی...

در ولساپا به این …

بازی های قیمتی کیسون

تعدیل در ولساپا …

در این سهم حرکت او از همه مهم تر است ....

در ولساپا نیز …

در این گروه دو سهم ولساپا و ولصنم مهم هستند...

در ولساپا و …

در این گروه اگر ولساپا کمی اصلاح کرد...

درنماد ولساپا به این …

در این سهم زمزمه هایی از ...

تحلیل بنیادی لیزینگ رایان سایپا


تحلیل تکنیکال ولساپا


در نماد ولساپا امروز

در مورد این سهم ببنید حق تقدم نشان می دهد ...

در نماد ولساپا نیز …

در بازار این سهم پس از اصلاحات در قیمت های...

در نماد ولساپا نیز …

در بازار این سهم پس از اصلاحات در قیمت های...

در ولساپا نیز به این

این سهم به تازگی تعدیل اندکی را راهی بازار کرده ...

در ولساپا نیز به این

در مورد این سهم به تازگی تعدیل اندکی را ...

ولساپا نیز امروز

در مورد این سهم ولساپا در یک تعدیل...

ولساپا نیز امروز

در مورد این سهم ولساپا در یک تعدیل ریز...

در ولساپا امروز با …

این سهم امروز برای افزایش سرمایه...

در نماد ولساپا …

به نظر گزارش های خوب دارد میرسد...

در نماد ولساپا …

در مورد این سهم به نظر گزارش های خوب دارد میرسد ...

در نماد ولساپا نیز

در مورد این سهم مجوز افزایش سرمایه...

در نماد ولساپا نیز

در مورد این سهم مجوز افزایش سرمایه ...

در ولساپا به این …

در مورد این سهم صحبت شد دیروز کمی...

در ولساپا به این …

دیرو در مورد این سهم صحبت شد دیروز کمی...

در ولساپا به این …

در نماد ولساپا در گزارش خود با تاکید....

در ولساپا به این …

در این سهم به نظر شرایط بنیادی بد نیست ...

گزارش ولساپا با این که …

ولساپا گزارش ماه خوبی را نیز داشت...

ولساپا در این بازی …

ولساپا در حالی که امید به ...

در ولساپا نیز …

به نظر گزارش ماهانه شهریور و گزارش ۶ ماهه...

در نماد ولساپا

در این سهم بحث افزایش سرمایه و قیمت مناسب...

در نماد ولساپا …

در این سهم چند بار تکرار کردیم و بازهم می گوییم...

در نماد ولساپا …

چند بار تکرار کردیم و بازهم می گوییم...

در نماد ولساپا

منفی های پشت سر هم را می خورد ...

در نماد ولساپا

در این سهم منفی های پشت سر هم ...

در نماد ولساپا

در این سهم منفی های پشت سر هم...

در نماد ولساپا

سهم با خبر افزایش سرمایه قابل توجه ...

در نماد ولساپا هم …

در این گروه گزارش خاصی را نداریم...

در نماد ولساپا …

سهم در این فضا در حالی پر حجم است که ...

در ولساپا …

در بازار به نظر بهتر است روی ولساپا...

در ولساپا با این …

در ادامه روند قیمت سهم خیلی زود با...

در ولساپا نیز در این قیمت …

در این سهم به نظر ان را حسابی ...

در نماد ولساپا …

در این سهم با تقسیم سود ...

بازی در ولساپا

باید اذعان داشت گزارش های...

در ولساپا نیز …

در این سهم حجم زیاد است و خریداران...

شرایط ولساپا در این …

در ولساپا سهم شرایط جالبی را دارد...

در نماد ولساپا …

در این سهم گزارش فروردین در سطح...

در نماد ولساپا …

در این سهم طبیعی است که سایپا رشد کند...

ولساپا در شرایطی که …

ولساپا را تا چند وقت پیش کسی نگاه نمی کرد...

ولساپا در شرایطی که …

ولساپا را تا چند وقت پیش...

بررسی تکنیکی ولساپا


در ولساپا باز هم باید …

در این شرایط ولبهمن و ولساپا ولصنم گزینه های...

در نماد ولساپا به …

دیروز در این سهم در حوالی ۱۴۰۰ ریال سهم...

در نماد ولساپا …

بحث روی تحلیل بنیادی این سهم نیست...

ولساپا و وایران نیز …

در مورد این سهم دلیل صف ولساپا...

نگاهی به نمودار ولساپا


در نماد ولساپا …

حقیقت امر خودمان را اماده کرده بودیم با...

تحلیل تکنیکی وساپا


بازهم ولساپا و ولصنم …

در مورد این دو سهم نیز بارها صحبت...

بررسی تکنیکی ولساپا


شرایط ولصنم و ولساپا …

بارها صحبت شد بازهم می گوییم...

شرایط ولساپا با …

در این سهم جنجال دیروز در شناسایی...

در نماد ولساپا …

از دو دیدگاه ولساپا را باید بررسی کرد...

شرایط ولساپا با …

هر چقدر میچرخیم بازهم به ولساپا میرسیم...

ولساپا در این …

یکی از سهم هایی که در بازار خوب...

در ولساپا باید …

ولساپا در گروه لیزینگ مورد توجه بازار است...

در ولساپا باید …

در مورد این سهم دیروز مورد اقبال بازار بود...

در ولساپا نیز …

در این سهم قیمت های بسیار جالبی را داریم...

تحلیل بنیادی لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)


در نماد ولساپا …

در مورد این سهم به نظر قیمت های...

در نماد ولساپا …

در بازار معمولاً به این شکل بوده که با...

در نماد ولساپا …

در بازار شاهد افت قیمت سهم هستیم ...

بازگشایی ولساپا به …

به نظر ولساپا امروز به بازار بیاید ولی...

بازگشایی ولساپا به …

سهم مورد علاقه بازار به جمع بازار باز میگردد ...

در ولساپا به …

این سهم امروز برای مجمع متوقف می شود...

در ولساپا به …

در مورد ولساپا در مجوز افزایش سرمایه...

فضای ولساپا به

خبر افزایش سرمایه در ولساپا به نظر...

و بازهم ولساپا …

در این گروه به نظر...

و بازهم ولساپا …

رفته رفته در حال نشان دادن خود است...

شرایط ولساپا …

در مجمع ولساپا خبرها خوب بود

در ولساپا و …

در این گروه ولصنم را همچنان...

ولساپا با این خبر …

سهم دو سه خبر مهم را دارد...

و بازهم ولساپا …

نرم نرم رشد می کند...

در ولساپا به …

در مورد این سهم گفته می شود...

در ولساپا به …

گفته می شود در اخر سال ۹۴٫٫٫

در نماد ولساپا نیز …

در مورد این سهم امروز اگر...

ولساپا پس از …

در این سهم گزارش ۱۲ ماهه ...

در نماد ولساپا …

چقدر دیگر روی یک سهم تاکید شود...

ولساپا نیز به …

سهم های گروه لیزینگ از نظر بنیادی...

در نماد ولساپا …

اگر به دنبال سهم بی دردسر...

ولساپا بازمی گردد

تعدیل مثبت ۱۶ و ۱۳ درصدی ولساپا...

در شرایطی که ولساپا …

در حالی خبرها ضد و نقیض است که...

ولساپا با این گزارش …

بسیار فراتر از انتظار بازار ...

در ولساپا نیز …

در مورد این سهم بارها صحبت شد ...

در ولساپا نیز …

در مورد این سهم بارها صحبت شد ...

ولساپا به این …

دیروز هم در مورد این سهم نوشتیم ...

ولساپا به این …

این سهم کمی با سایپا گره خورده...

در خبرهای ولساپا …

یکی از خاص ترین نماد های بازار,...

ولساپا با این گزارش …

انتظار از ولساپا بسیار زیاد بود ....

در ولساپا به …

به زودی ولساپا نیز از خبرهای...

در ولساپا به این …

در مجمع سایپا از قرارداد های جدید...

در ولساپا نیز …

در مورد سهم از نظر نموداری حوالی...

ولساپا دیروز را …

در مورد این سهم یکی از مهم ترین خبرها...

ولساپا را با این …

حجم ها در ولساپا افزایش پیدا کرده است...

ولساپا را با این …

یکی از بهترین گزارش های بازار را ...

ولساپا نیز در…

در این گروه گزارش ولبهمن بد نبود...

ولساپا هم به این …

خبرها و شایعاتی در بازار وجود دارد که...

ولساپا در این …

در مورد این سهم گفته می شود که ...

تحلیل تکنیکال رایان سایپا


در نماد ولساپا …

در مورد این سهم تا کجا ! !!!

در نماد ولساپا با …

در این نماد برخی از گشایش های مناسب...

ولساپا در این شرایط …

روزهای قبل نیز در مورد ولساپا...

ولساپا در این شرایط …

در مورد این سهم و برخی لیزینگی ها...

ولساپا در این…

در این شرکت شاهد هستیم...

تحلیل تکنیکال رایان سایپا


وضعیت ولساپا به …

گزارش ۶ ماهه چنگی به دل نمی زند ولی....

شرایط ولساپا با …

حرکت اخیر دولت و دور زدن لیزینگ ها....

ولبهمن و ولساپا با این …

به نظر هنوز هم می توانند....

ولساپا و ولبهمن با این …

گزارش ۳ ماهه دوم خیلی هم بد نبوده ولی....

ولساپا در این شرایط …

حرف و حدیث در مورد گزارش شرکت....

ولساپا در این…

صف فروش به نظر ...

نگاهی به نمودار رایان سایپا


قیمت های ولساپا …

همه چیز گویاست درست است....

در ولساپا به این …

در گروه لیزینگ به نظر فضا ....

ولساپا از این …

بارها در مورد این سهم....

ولساپا از این …

شایعاتی مطرح شده است که....

تحلیل تکنیکال رایان سایپا


ولساپا هم با احتمال …

شاید گزارش ۶ ماهه....

ولساپا و معاملاتی که !

دیروز شفاف سازی داد....

ولساپا و گزارش خاص!

واقعا گزارش خوبی داد ....

ولساپا دیروز را …

سهم بد بازنشد ولی....

ولساپا در مجمع …

گزارش مجمع این شرکت....

در ولساپا امروز …

امروز سهم متوقف می شود.....

ولساپا و وایران …

باردیگر تعدیل...

ولساپا با این …

دعوت به مجمع زده است....

ولساپا را به …

سهمی که در ...

ولساپا با این …

از امروز فروش می رود....

ولساپا در …

در مورد این گروه ....

ولساپا رد حالی …

هنو هم مبهم است....

ولساپا و وليز…

مي تواند چشم انداز خوبي را...

در نماد ولساپا …

به ولساپا هم رسيده است ...

در ولساپا …

شرايط خاصي كه با ...

ولساپا در …

در شرايطي كه قيمت سهم...

ولساپا با …

به نظر بازوي اجرايي ...

در ولساپا …

قيمتي كه براي ...

در نماد ولساپا …

قيمت هايي كه با ...

شرايط ولساپا …

در تحولات اين سهم با ...

ولساپا دراين …

ولساپا امروز را ...

ولساپاو آسيا با

بيمه اسيا با اين ...

در نماد ولساپا …

مي توان روي رشد قيمت

ولساپا در حالي …

دقت داشته باشيد كه اين سهم با ....

ولساپا با سود …

اما احتمالاً سهم در

ولساپا امروز را…

احتمالاً در 3 ماه آتي

ولساپا در شرايط …

براي اين سهم محدوده

رايان در حالي كه …

علاوه بر رايان دو شركت ...

تعديل رايان با …

به نظر ميريسد ولساپا

از ولساپا كه …

بعيد است سهم به

در ولساپا …

به نظر ميرسد قيمت هاي

ولساپا امروز را …

احتمالاً اين شركت نيز يك

تعديل ولساپا …

در مورد خريد

شنيده ها از ولساپا …

از همين رو در قيمت هاي

در نماد ولساپا…

با توجه به شرايط قيمتي و

ولساپا در شرایط …

تاکید می شود سهم در قیمت های

در نماد ولساپا …

دراین سهم می توان به ...

شرایط ولساپا …

به نظر میرسد قیمت های

شرایط ولساپا در حالی …

در صورتی که با یک

در نماد ولساپا …

احتمالاً امروز سهم در قیمت های

ولساپا امروز را …

سهم پس از