هرچه مرتبط است با ‘وساخت’


تحلیل بنیادی وساخت


تحلیل تکنیکال وساخت


وساخت امروز با …

سهم به مجمع می رود و تحولات ونوین روی ان موثر است...

در وساخت امروز …

امروز وساخت به مجمع می رود و البته ...

در وساخت با این …

در مورد وساخت بازی بازار متفاوت است و باید...

وساخت با این …

سهم سود خود را اعلام کرد و حالا برخی...

وساخت هم با این …

بااین سرعتی که ونوین توسط وساخت به فروش می رود...

حرف های وساخت با …

ورق بازی در وساخت تغییر کرد گویا ...

وساخت به این …

با این خبرهای خوب کرمان و احتمال رشد قیمت...

دوباره وساخت در …

دوباره وساخت و دوباره تعدیل بحث تحقق سود...

در وساخت و …

روزهای قبل در مورد وساخت و سود محقق شده...

وساخت در اولین گام …

وساخت همین اول راه و اغاز کار یک...

باردیگر وساخت …

امروزدر وساخت اتفاق مهمی رخ میدهد...

دوباره وساخت با …

در بازار همچنان وساخا زیر مجموعه ها را می فروشد...

در بین ساختمانی ها وساخت …

وساخت با خبرهای مهمی همراه بوده است ولی...

در وساخت به …

در مورداین سهم شایعات زیاد است ولی...

وساخت در این شرایط …

وساخت حالت عجیبی گرفته است...

زمزمه های وساخت با این …

گفته می شود بلوک بازی در وساخت ...

در وساخت با این که …

گفته می شود در وساخت صندوق های سهم ...

تحلیل تکنیکال وساخت


در وساخت با خبرهای …

در بازار و در گروه نوین اتفاقاتی در حال انجام است...

تحلیل تکنیکال وساخت


ماجرای وساخت با این …

گفته می شود بلوک ها راهی بازار می شود...

وساخت دربازی …

در خبرها داشتیم که...

وساخت هم شرایط …

وساخت هم جز آن دسته سهم هایی است که...

تحلیل تکنیکال وساخت


وساخت در بین …

در گروه ساختمان سهم هایی که رشد...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ساختمان


وساخت در این شرایط …

وساخت در شفاف سازی خود توضیح داده است که...

تحلیل تکنیکال وساخت


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ساختمان


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ساختمان


در ساختمانی ها وساخت و …

در مورد گروه تحولات خاصی را شاهد نیستیم ...

در نماد کرمان و وساخت …

در نماد کرمان اوضاع دارد جالب پیش می رود...

در مجموعه وساخت و …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد که ...

در مجموعه وساخت و …

در بازار شنیده می شود ماهتاب با کمک...

ثنوسا و وساخت با این

دیروز بارها به این موضوع اشاره شد...

وساخت و ثاخت …

در مورد هر دو سهم اوضاع ...

در نماد وساخت …

در این سهم حالا برخی از تعدیل..

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ساختمان ایران


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ساختمان ایران


شرایط وساخت …

در مورد این سهم گویا...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ساختمان ایران


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ساختمان ایران


ثنوسا و وساخت بازهم …

بازهم شاهدیم سود اغازین راه...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری ساختمان ایران


بازگشايي وساخت …

بازگشايي امروز سهم در ...

در نماد وساخت…

وساخت در اين شرايط ...

شرايط وساخت …

به نظر ميرسد احتمال

در گروه ساختمان …

توصيه اين است كه سهم ر ا

وساخت با اعلام …

تنها اقتصاد نوين است كه اين

وساخت در شرايطي …

عاملي براي اين كه ...

وساخت در شرایط …

برخی معتقدند این سهم تا

وساخت در گروه ساختمان …


شرایط وساخت …


در نماد وساخت …


در نماد وساخت …


در نماد وساخت …


وساخت در شرایطی که …


شرایط وساخت …


پرش احتمالی وساخت …


شرایط وساخت با …


سرمایه گذاری ساختمان


در نماد وساخت …


شرایط وساخت با …


وساخت و روز هایی که …