هرچه مرتبط است با ‘واميد’


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


در نماد اميد …

اميد افت انچناني

در نماد اميد …

در اين شركت به نظر

در نماد اميد …

در اين شرايط سهم ...

بازگشايي اميد …

گويا انتظار ناظر براي بازگشايي

شرايط اميد پس از …

قيمتي كه سهم پس از ...

در نماد واميد …

توصيه مي شود در قيمت هاي

در نماد اميد با …

در اين سهم نيز با اين رويه ...

شرايط اميد با …

ارزش ذاتي ان با

در نماد واميد با …

واميد در كنار اين ...

در نماد اميد …

با اين سود قيمت هاي

و اميد امروز را …

از همين رو منفي هاي سهم

در گروه سنگ آهن اميد …

در حال حاضر دراين صورت

در نماد اميد …

هر چند اميد سرعت رشد

واميد با شرايط …

افرادي كه ديد محافظه كارانه

و اميد با …

روند ميان مدت براي انها

شنيده ها از اميد با …


در نماد اميد …


در نماد اميد با …

حركت اميد كمي