هرچه مرتبط است با ‘واحیا’


واحیا هم با این …

سهم یک افت داشت و روی خط روند نشست...

در واحیا بازهم …

در مورد گروه سنگ آهن بارها بحث شده است...

واحیا را با این …

در مورد گروه سنگ آهن زیاد صحبت شد...

نگاه بازار به واحیا …

ببنید از نظر بنیادی واحیا قابلیت های قوی برای رشد دارد ...

واحیا در این …

یکی از خاص ترین سهم های بازار است...

در نماد واحیا هم …

شایعات و خبرهای مختلف در مورد این سهم ...

واحیا در این شرایط …

در بین سهم های گروه پایه سهم خوب کم نیست...

واحیا با این که …

این سهم یکی از سهم های خاص بازار است...

در نماد واحیا با …

برخی در مورد سهم میپرسید به نظر...

واحیا بازمیشود …

گفته می شود امروز واحیا به تابلو بازمیگردد...

تحلیل تکنیکال واحیا


خبرهای خاص واحیا …

این سهم جریان جالبی را دارد روز بازگشایی...

در نماد واحیا با این …

واقعا واحیا از نظر بنیادی سهم خوبی است...

تحلیل تکنیکال واحیا


در نماد واحیا با این …

واحیا خبرهای خوبی را دارد و سهم به نظر...

بازهم واحیا به این …

گروه سنگ آهن به طور کلی مورد توجه بازار بوده ...

تحلیل تکنیکال واحیا


تحلیل تکنیکال واحیا


واحیا با این که …

این سهم اصلاح خوبی کرد و در مجمع هم...

در مورد واحیا با این …

در مورد واحیا دیروز با رشد قیمت...

واحیا با این که …

این سهم اصلاح سنگینی را در بازار تجربه کرده...

تحلیل تکنیکال واحیا


در نماد واحیا …

به نظر گهر زمین به طور کلی می تواند در...

در نماد واحیا …

این سهم وضعیت خاصی را دارد سهم در...

بازگشایی واحیا با این …

سهم دیروز در قیمت های خوبی باز شد...