هرچه مرتبط است با ‘واتی’


سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند


واتی از این که …

در بازاربلوک واتی نیز اگهی شده...

تحلیل تکنیکال واتی


تحلیل تکنیکال واتی


در نماد واتی به …

در این گروه شیران دوباره خوب باز شد ...

تحلیل تکنیکال واتی


تحلیل تکنیکال واتی


واتی تحت تاثیر …

به نظر این سهم به شدت تحت تاثیر بلوک سهم قرار گرفته...

در نماد واتی به این …

سود سازی در واتی به شیران مروبط می شود ولی...

در کنار واتی می توان …

در نماد واتی با این رشد شیران سهم از نظر...

تحلیل تکنیکال واتی


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند


در نماد واتی باردیگر …

حرکت شیران باردیگر مورد توجه قرار گرفته...

در نماد واتی به این …

در مورد این سهم یک رویداد خاص وجود دارد...

در نماد واتی به این …

در بازار سهم بیش از ۵ میلیارد تومان در ماه...

در نماد واتی هم به این

در نماد واتی منتظر تعدیل سود از محل فروش...

واتی هم این خبرها

سهم دیروز شفاف سازی زده بود ...

در نماد واتی به این

در این سهم به نظر گزارش زیر مجموعه ها...

در نماد واتی با این …

در این سهم به نظر بعد از فروش دارایی...

تحلیل تکنیکال واتی


در نماد واتی …

در نماد واتی سهم در ماه گذشته...

تحلیل بنیادی واتی


در نماد واتی …

در این شرایط واتی مجمع سهم نیز ...

بررسی تکنیکی واتی


در نماد واتی …

این سهم دارد حق تقدم های خود را ....

در نماد واتی …

در مورد این سهم یک تعدیل اندک را ...

در نماد واتی …

در این سهم انقدر افت کرد که دوباره ...

در نماد واتی …

قیمت اصلاح کرده است و خوب کم شده ...

تحلیل تکنیکال واتی


در واتی امروز سهم …

سهم انقدر درجا زد که...

واتی هم با مجوز

واتی مجوز افزایش سرمایه را گرفته است...

تحلیل تکنیکال واتی


واتی و تیم همراه …

واتی را چارتیست ها بارها گفته بودند...

تحلیل تکنیکال واتی


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری آتیه دماوند


در نماد وآتی با خبر …

به این خبرواکنش واتی

تعدیلی کم اثر …

در نماد واتی شرایط کمی خاص است ...

امروز گروه واتی و…

در مورد واتی بالاخره خبر خوبی رسید...

خبرهای واتی به …

در مورد واتی برخی می گویند..

زبان بی زبانی واتی …

مدیران با زبان بی زبانی گفتند..

در این دو شرکت …

برخی بنیادی کارها می گویند ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری آتیه دماوند


در واتی با خبرهای …

به نظر بازی خوبی در سهم...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری اتیه دماوند


واتی و ولصنم در این…

شاهد رشد جالب توجه هستیم که...

در واتی باید …

سهم از نظر نموداری می تواند...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری اتیه دماوند


واتی هم در …

در مورد واتی سهم در مجمع...

واتی هم در مجمع …

در مورد واتی سهم در مجمع ...

در واتی شرکت ها …

در مورد این سهم دیروز هم...

در واتی شرکت ها …

سهم های جالبی در پرتفوی...

در واتی شرکت ها …


نگاهی به نمودار اتیه دماوند


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری آتیه دماوند


بازهم شیران و واتی …

در مورد شیران مفصل صحبت شد اما خبر مهم ...

بازهم شیران و واتی …

در مورد شیران صحبت شد که...

بازهم شیران و واتی …

قرار است امروز در بازار حاضری بزند...

در گروه واتی …

در حالی قیمت بلوک لکما بیش از...

بازهم واتی …

روزی نیست که یک خبر مثبت نداشته باشد...

واتی امروز را …

در بازار شایعه شده است که امروز ...

در نماد واتی …

در مورد این خبر باید به برخی خبرها....

در این دو سهم …

به نظر منفی امروز اگر محقق شود....

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری اتیه دماوند


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری اتیه دماوند


خبری که واتی را …

مجمع گذاشته ولی....

در نماد وآتي و …

يكي از گزينه هاي بازار ...

در نماد واتي …

صبر بالايي مي طلبد ...

امروز وآتی با …

توصیه ما به نوسان گیران در ...

در نماد واتی …

در این سهم با بازه زمانی ...

در نماد آتی …

با این حال سهم در قیمت های

آتی با تحقق سود …

احتمال این که این موضوع عاملی برای

در نماد واتی با …

بازگشایی مثبت سهم قطعاً...

در نماد واتی با …


در نماد آتی با …