هرچه مرتبط است با ‘نوری’


تحلیل تکنیکال نوری


تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری


تحلیل بنیادی نوری


تحلیل بنیادی پتروشیمی نوری


نور بازار میرسد !

امروز نوری به بازار می اید خیلی ها در مورد این سهم...

در نوری با این …

در مورد نوری نکات دیروز معارفه خوب بود...

همه چیز در مورد نوری!

نوری به بازار می اید برخی معتقدند سهم ...