هرچه مرتبط است با ‘نفت و پالایشی’


در گروه نفت و پالایشی …

حرف ما در مورد پالایشی ها هنوز یکی است...

شرایط نفت و پالایشی ها نیز …

در این گروه شرانل خوب بود ...