هرچه مرتبط است با ‘نفتی’


روز خاص نفتی ها …

در مورد گروه نفت و پالایش توجه بازار به ...

در بین نفتی ها باید …

در بین گروه پالایش همچنان توصیه داریم که...

فضای نفتی ها نیز …

فضای نفتی ها کمی پر چالش شده است ...

بازی نفتی ها با …

قبل از هر چیز خبرونفت خبر مهمی بوده و به نظر...

در این ۳ سهم نفتی …

فضای گروه نفتی ها نیز جالب بود قبل از هر چیز از...

در نفتی ها بازهم …

در بین نفتی ها بازهم باید سراغ گزینه های خاص...

در بازی نفتی ها هم …

روزهای قبل در مورد شسپا و شپاس نوشتیم هر دو...

در بین نفتی ها باید …

گزارش شسپا و افت حاشیه سود کمی...

تحلیل شاخص فرآورده های نفتی


نفتی ها با این …

در گروه پالایش این گروه را زیر نظر بگیرید ...

در بین نفتی ها به …

شرانل و شبهرن در بازار همچنان مورد توجه هستند ...

گروه نفتی با این که …

به نظر جریان های گروه نفت و پالایش اگر...

در گروه نفتی ها به این …

گزارش های شرانل وشبهرن اگر ادامه داشته باشد...

گروه نفتی ها نیز …

انتظار ما از شنفت کمی بهتر بود ولی...

گروه نفتی ها به این …

انصافا گروه نفتی ها گزارش خوبی دادند...

در گروه های نفتی نیز به …

روزهای قبل در مورد گروه پالایش مفصل صحبت شد....

در بین نفتی ها به این …

شسپا بالاخره مجمع فوق العاده گذاشت ...

در نفتی ها به این شرکت ها …

در این گروه خبرها زیاد است گفته می شود اخر این هفته...

در نفتی های بازار باید …

در این گروه از پالایشی ها گفتیم که به نظر از دو هفته دیگر...

در نفتی ها گزارش این شرکت ها …

در این گروه گزارش ها می تواند جالب باشد ...

در بین نفتی ها شرایط …

در مورد پالایشی ها زیاد صحبت کردیم فقط ...

در گروه نفتی ها باید …

در مورد گروه پالایش هر روز نیست که مطلب نزنیم...

در بین نفتی ها …

در بازارقیمت گروه پالایش خوب اصلاح کرده است ...

در بازار بین نفتی ها …

در بین نفتی ها در این مدت ...

در نفتی ها گزارش این گروه …

سراغ سه نماد شرانل شبهرن و شسپا میرویم...

دو گزارش خوب نفتی ها …

واقعا شنفت به خصوص شسپا گزارش...

در نفتی ها با این …

وقتی گزارش شسپا راهی کدال شد گفتیم...

در بین نفتی ها …

در بین اعضای این گروه حرف زیاد شده به...

در این سهم های نفتی …

در بازار شسپا را عجیب می خرند صحبت از تحقق...

در سهم های نفتی بازار …

در این گروه در مورد شسپا زیاد صحبت کردیم ...

در نماد های نفتی با این …

دیروز شسپا کمی متعادل شد ولی به نظر...

در بین نفتی ها با این شرکت ها …

در این گروه شرایط بد نیست ولی...

در نفتی ها به این شرکت ها

به نظر در این گروه گزارش شنفت و شرایط این سهم...

در گروه نفتی ها

روی صحبت با سه سهم شرانل شبهرن و شنفت است...

فضای نفتی ها به

در مورد این گروه روی دو گزارش...

در نفتی ها باید …

در مورد بهران و شپاس صحبت خواهیم کرد ...

شرایط نفتی ها نیز …

در این گروه شرانل خوب بود ...

نفتی ها با این گزارش

در گزارش برخی نفتی ها بهبود به چشم می خورد...

درنمادهای نفتی نیز …

در این گروه شسپا و شرانل از نظر گزارشی...

درگروه نفتی ها نیز …

گزارش های اکثر شرکت های رسیده خوب بود ولی...

درگروه نفتی ها نیز …

گزارش های اکثر شرکت های رسیده خوب بود ولی...

در نفتی ها نیز فضای قیمتی …

فضای قیمتی نفتی ها نیز کمی خاص است ...

در گروه نفتی ها نیز

در این گروه گزارش های ماه به ماه جالبی رسیده...

در گروه نفتی ها نیز

در این گروه گزارش های ماه به ماه جالبی ...

در گروه نفتی ها باید به …

در مورد این گروه گزارش های خوبی منتشر شده ...

در گروه نفتی ها باید به …

در مورد این گروه گزارش های خوبی...

در گروه نفتی ها باید …

در این گروه گزارش بهران به نظر خوب بود...

در نماد های نفتی

در این گروه وضعیت شسپا بد نیست ...

در نماد های نفتی

در این گروه وضعیت شسپا و شبهرن ...

شرایط نفتی ها …

در این گروه یعنی پالایش شتران واضح گفته...

در نفتی ها باید به …

در بازار وقتی صحبت از نفتی ها می کنیم ...

در دو سهم نفتی …

درگروه نفتی ها رشد قیمت قیر و رشد...

در این شرکت های نفتی …

منظور بیشتر شرکت های روغن موتور و قیر است...