هرچه مرتبط است با ‘نطرین’


نطرین با این خبرها …

نطرین اگر نگاه بنیادی به یک سهم کوچم داشته باشید...

نطرین به این …

یکی از سهم های خاص بازار که افزایش سرمایه...

در نماد نطرین …

به نظر در نماد نطرین نیز شاهد گزارش ...

چراغ زرد نطرین …

این سهم نیز گزارش ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد...

در نطرین نیز با …

این سهم نیز یکی از سهم های ...

نطرین با این شرایط …

یکی ازگزارش های نسبتا خوب در...

در نطرین با این …

در خبرها داشتیم که این سهم افزوده شدن دو محصول...

در نماد نطرین …

زمزمه های حرکت و آغاز یک روند خاص در این سهم ...

نطرین با این شرایط …

در مورد این سهم زمزمه هایی به گوش میرسد...

در نماد نطرین …

در این سهم دیروز دو خبر رسید که ...

بازی نطرین در صورتی که …

برخی در بازار معتقدند که نطرین اگر متعادل شد...

در نماد نطرین هم با

در این سهم زمزمه ها برای عرضه اولیه و تعویق...