هرچه مرتبط است با ‘معدنی’


در بین معدنی ها …

در بازارفاسمین که فعلا متوقف است و به نظر...

در معدنی ها این چند نماد …

در مورد این گروه بارها بحث شده و حالا امروز...

در نماد های معدنی …

به نظر با این تعدیل فملی ومعادن می تواند...

درگروه معدنی ها …

به نظر با متوقف شدن روند اصلاح بازارهای....

درگروه معدنی ها …

اصلاح قیمتی خوبی را شاهد هستیم ...

در دو نماد معدنی …

در بازار کدما مدت هاست که متوقف است...

در گروه معدنی ها …

در نماد های این گروه دیروز کچاد....

در گروه معدنی ها …

در نماد های این گروه دیروز...

در این دو سهم معدنی …

به نظر فضا برای یک سری نوسانات...