هرچه مرتبط است با ‘مادیرا’


در مادیرا با این تحولات …

این سهم نیز درست در این لحظات ...

در مادیرا به زمزمه های …

از این سهم شنیده می شوددوباره میخواهند این سهم را...

در نماد مادیرا نیز …

سهم در مجمع ۳۵۰ ریال را تقسیم کرد و دنبال...

مادیرا در این شرایط …

سرعت رشد سهم کمی بالا بود و حالا...

مادیرا با این خبرها …

سهم خبرهای ویژه ای را داشت راه اندازی خط...

مادیرا یکی از خاص ترین …

یکی از خاص ترین و بهترین گزارش های ماهانه...

در نماد مادیرا بازهم …

تحولات در این سهم کمی عجیب است...

مادیرا به این شرایط …

سهم تا ۱۲۰۰۰ ریال همان هدفی که ترسیم شده بود...

در مادیرا شاید امروز …

مادیرا از نظر بنیادی و معاملاتی واقعا...

مادیرا یکی از این ..

یکی از سهم های خاص بازار مادیراست که...

مادیرا با این که …

سهم با این شرایط خوب فروش بیشتر ...

در مادیرا با این …

در مورد مادیرا سهم به نظر...

مادیرا با این که …

در مادیرا شرایط کمی سخت است ولی...

اقدامات مادیرا در …

مادیرا دو نکته مثبت دارد نکته اول...

مادیرا بعد ازاین …

این سهم استراحت خوبی کرده بود...

خبرهای مادیرا با …

به خوبی مشخص است که سهم بازی های...

مادیرا با این گزارش …

بازی خاصی را روی گزارش سهم داریم...

مادیرا با این …

در بازار مادیرا را خوب میخرند و به واسطه...