هرچه مرتبط است با ‘لیزینگی’


در بین لیزینگی ها وایران …

وایران دیروز با این شایعه مورد توجه بازار بود ...

در بین لیزینگی ها ولساپا …

ولساپا کمی اصلاح کند به نظر جز خوب ها...

در نماد های لیزینگی …

در این گروه چه از نظر بنیادی و چه نموداری ۳ سهم...

این لیزینگی ها نیز …

بازار در ولساپا به نظر حوالی...

در این ۳ لیزینگی هم …

گزارش های ۳ شرکت ولصنم ولغدر و ولساپا...

در لیزینگی ها هنوز …

در بخش لیزینگ از ابتدا روی دو شرکت ...

در لیزینگی ها نیز …

در این گروه ولغدر تازه راه را شروع کرده...

در لیزینگی ها با این دو …

بارها در بازار در مورد ولساپا صحبت شد ...

در بین لیزینگی ها …

در مورد این گروه و این سهم ها بارها در مورد...

ولساپا و باقی لیزینگی ها به …

بارها در مورد ولساپا نوشتیم و حالا بازار تازه ...

در لیزینگی ها نیز

در این گروه کم کم تعدیلات جدی تر می شود ...

در لیزینگی ها نیز به …

در بازار و در این گروه به نظر قیمت های...

در لیزینگی ها نیز به …

در بازار و در این گروه به نظر قیمت های...

شرایط لیزینگی ها نیز …

در این گروه اخیرا بازار خوب سراغ سهم های...

در نمادهای لیزینگی نیز …

در این گروه ولیز با یک گزارش ضعیف مواجه شده...

در این دو سهم لیزینگی …

در مورد سهم لیزینگی صحبت می کنیم....

دربین لیزینگی ها ولبهمن …

ولبهمن سود سال ۹۶ خوبی را داشت...

این دو لیزینگی …

در گروه لیزینگ ولغدر را دیروز رنج کشیدند...

در نماد های لیزینگی

در این گروه وایران گزارشش خبرخاصی ندارد ولی...

در نماد های لیزینگی

دیروز بازار وایران را خوب خرید زمزمه شده...

در لیزینگی ها به …

در مورد این گروه بارها روی...

در لیزینگی ها ولصنم …

در این گروه به نظر گزارش های ولساپا نیز...

این دو لیزینگی …

به نظر در گروه لیزینگ امروز منفی های ...

و بازهم لیزینگی ها …

به نظر تحولات کمی مثبت تر شده است

خبرهای لیزینگی

در بازار از لیزینگی ها باید گفت ...

در گروه لیزینگی ها …

پر حجم و خوش بازی....

این دو لیزینگی …

برای نوسان گزینه ها .....