هرچه مرتبط است با ‘لکما’


بازگشایی لکما به این …

این سهم در مجمعی که داشته ...

لکما با این که …

به نظر این سهم کمی می تواند با دید...

لکما با این …

ببنید سهم از نظر نموداری جای خوبی رسیده...

لکما در بازار با …

لکما البته ی این مدت رشد خوبی را داشته است ولی...

در لکما به این …

سهم در گزارش توضیح خود قسم حضرت و ایه اورده است که...

خبرهای خوب لکما …

این سهم نیز به واسطه خبرهای رسیده ...

در لکما با این …

در این سهم وصنعت فروشنده است و...

لکما در مجمع …

این سهم را به نظر بعد از بازگشایی باید...

لکما با خبری که …

لکما اگهی دعوت به مجمع زده و مجمع فوق العاده...

درنماد لکما …

در این سهم بیشتر بحث نوسان گری و سفته بازی است...

گزارش لکما به این

در مورد این سهم شاید خبرها سهم را ...

در نماد لکما هم

لکما هم طی یک شفاف سازی اعلام کرده است که...

در نماد لکما

در گروه تجهیزات و مخابراتی ها لکما را...

در نماد لکما …

در این سهم ممکن است شاهد یک دوره ...

بازهم لکما …

کمی به عقب برگردیم ببنیم در سهم...

لکما در این …

در نماد لکما پیشنهاد خرید دادن...

درنوسان های لکما …

در این سهم در قیمت های ...

لکما با قیمت …

سهم به نظر به نقاطی رسیده که...

شرایط لکما …

در این سهم دیروز صحبت شد ولی...

بازی های لکما …

سهم به زودی به مجمع می رود...

در نماد لکما …

طبق اعلام قبلی بورس ۲۵درصد سهام...

در نماد لکما …

طبق خبرهای رسیده میزان ۲۵درصد...

لکما در بازار به …

یک تغییر روند و رسیدن به سود ....

در لکما به …

در مورد این سهم باید گفت که....

لکما سهمی که…

تحولات خوبی....

لکما با این …

خبر افزایش سرمایه....

بین لکما و وآتی …

خبرهای لکما پس از افزایش....

لکما در این …

این سهم اخراج شده ولی....