هرچه مرتبط است با ‘لسرما’


لسرما در بین این …

سهم از نظر نموداری شرایط خوبی را گرفت...

در لسرما این شرایط …

در مورد این سهم چند روزی اصلاح کرد و حالا...

تحلیل تکنیکال لسرما


شرایط لسرما هم با …

احتمالا گزارش ۳ ماهه خوبی را راهی کدال کند ...

لسرما در بین این ..

این سهم نیز از ان شرکت های خاص زیرخاکی است که ...

لسرما به این …

در خبرها داشتیم لسرما مجوز ...

لسرما با این دو خبر …

هم گزارش شرکت بد نبود و هم خبر...

لسرما در این …

یکی از جالب ترین و خاص ترین سهم های گروه ...

لسرما در این شرایط به …

در مورد وضعیت فروش و درامد شرکت...

در بازی لسرما باید به این …

در این نماد ممکن است رشد فروش با اهرم...

در نماد لسرما

در این سهم لسرما در حالی ۱۸۵ ریال اعلام کرده...

لسرما با این خبرها

در سهم داریم که شرکت شفاف سازی کرده است...

در نماد لسرما به

در این سهم شاهد رشد خوب...

در لسرما نیز …

در مورد این سهم باید کمی بیشتر....

در نماد لسرما …

این سهم قبل از مجمع....