هرچه مرتبط است با ‘لخزر’


لخزر به این …

سهم در ۳ ماهه گذشته شرایط بسیار خوبی در فروش ...

لخزر در این موارد …

هم گزارش بشهاب خوب بود و هم برخی از زیر مجموعه ها...

لخزر بازهم روی …

در این ستون بارها روی لخزر و وتوشه تاکید کردیم...

تحلیل تکنیکال لخزر


در لخزر …

این سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید ...

لخزر با این که …

واقعا نوشتیم یکی از بهترین گزارش ها را...

تحلیل تکنیکال لخزر


لخزر در این فضا …

این سهم نیز واقعا یکی از تک سهم هایی است که...

لخزر در بین این …

لخزر دیروز خوب بود و با اقبال مواجه شده...

در لخزر نیز به این …

در گروه لوازم خانکی یکی از سهم هایی که ...

تحلیل بنیادی پارس خزر


لخزر در این که …

یکی از سهم هایی که همیشه می تواند ...

لخزر به این که …

زمزمه های مجدد رشد قیمت لوازم خانگی شنیده می شود ...

تحلیل تکنیکال لخزر


لخزر در این …

هنوز می توان در این سهم به بهبود شرایط...

در لخزر با این که …

بازار باید کمی بیشتر این سهم را نگاه کند...

لخزر با این که …

لخزر باز شده و شفاف سازی جالبی را هم...

در لخزر با این که …

فضای بازار در لخزر با گزارش خوب اخیر این شرکت...

لخزر با این که …

سهم مورد توجه بازار است...

در لخزر با این …

لخزر هم گزارش خوبی را داشته است هم بد...

لخزر با این شرایط که

در نماد لخزر شاهد رشد قیمت احتمالی خواهیم بود...

در نماد لخزر …

لخزر هنوز گزارش ۶ماهه نداده است ولی ...

در نماد لخزر نیز …

در این سهم به نظر قیمت ها نباید بالای...

در نماد لخزر نیز …

لخزر در ماه های پایانی فروش خوبی را داشته...

لخزر با این فضا …

وقتی بشهاب گزارش داد در همان مقطع...

نگاهی به نمودار لخزر


لخزر در این …

در بین سهم های نوسانی ...

تحلیل بنیادی پارس خزر


در لخزر و وتوشه …

در این دو سهم چند روز پیش ...

در نماد لخزر …

لخزر از ان دسته سهم هایی است که...

لخزر هم در این …

ببنید این سهم چون وتوشه را نیز...

لخزر و وتوشه به …

در گروه لوازم خانگی به نظر خبر...

در این ۳ نماد …

بحث ما در مورد....

لخزر و وتوشه …

تحولات اين دو نماد

لخزر امروز با …

دراين سهم تعديل