هرچه مرتبط است با ‘قپیرا’


تحلیل تکنیکال قپیرا


قپیرا در بین قندی ها …

قپیرا امروز متوقف شده و به مجمع می رود ...

قپیرا در بین قندی ها …

قپیرا در شهریور خیلی موفق نبود و البته...

تحلیل تکنیکال قپیرا


قپیرا با این که …

دیروز در مورد برخی دیگر از اعضای این گروه...

تحلیل تکنیکال قپیرا


در نماد قپیرا به این …

بازار در گروه قند در این چند روز کمی...

تحلیل بنیادی قند پیرانشهر


تحلیل تکنیکال قپیرا


تحلیل تکنیکال قپیرا


تحلیل تکنیکال قپیرا


در قندی ها امروز قپیرا …

در این گروه بارها سهم های خوب را نوشتیم ولی...

در قپیرا این خبر …

در قپیرا نیز بلوک بسیار مهم است و به نظر...

در گروه قند قپیرا …

به نظر کمکم بازار به سمت این گروه جذب می شود...

تحلیل تکنیکال قپیرا


درنماد قپیرا …

در این سهم ها تازه مجمع بوده ...

تحلیل بنیادی قپیرا


در قپیرا با این …

در این گروه دوباره موج مثبت را شاهد بودیم...

تحلیل تکنیکال قپیرا


در نماد غبشهر و قپیرا …

در مورد گزارش ماه به ماه این دو نماد ...

بازهم قپیرا به

به نظر امروز سهم باز می شود ...

تحلیل بنیادی قند پیرانشهر


بررسی تکنیکی قپیرا


تحلیل بنیادی قند پیرانشهر


در قپیرا با این …

در بازار در مجموع خیلی به قندی ها ...

قپیرا در قندی ها…

دیروز هم عرض شد گروه ، گروه عجیبی است...

تحلیل بنیادی قند پیرانشهر


بازهم قپیرا به …

این سهم به مجمع رفته بود....

قند پیرانشهر در …

بهتر است برای نوسان گیری

قپیرا در شرایط فعلی …

برخی معتقدند که قپیرا تا محدوده

بازگشایی قپیرا ؟!

سهم در قیمت های ...

در قند پیرانشهر …

توصیه به سهامداران دو اتشه قندی!

در نماد قپیرا شرایط …

قندپیرانشهر در شرایط فعلی ...

در قپیرا شنیده می شود …

این خبر شاید ...

مجوز افزایش سرمایه قپیرا…

این افزایش سرمایه از محل ...

قپیرا امروز را …

قپیرا با شرایط ...

برخی شنیده ها از قپیرا …

خبرمهم در مورد شرکت ...

اتفاق مهم قپیرا …

سه رویداد مهم در مورد قند پیرانشهر

عیدی قپیرا…


شرایط قپیرا با …


شرایط امروز قپیرا …


پیرانشهر دست پر آمد!


در قند پیرانشهر …


بازگشایی قپیرا با…


خبرها از قپیرا با …


در نماد قپیرا …


شرایط قند پیرانشهر …


در نماد قپیرا با …


شرایط قپیرا …


در نماد قپیرا …