هرچه مرتبط است با ‘قندی’


در گروه قندی به …

در این گروه تعدیل های گروه قند جدی شده...

تعدیلات قندی به …

در این گروه تعدیل های گروه قند جدی شده است...

تعدیلات قندی به …

در این گروه تعدیل های گروه قند جدی شده ...

درگروه قندی این دو سهم …

در بازار این روزها قمرو هم شرایط خوبی را دارد...

درگروه قندی این دو سهم …

در بازار زمزمه ها در مورد افزایش قیمت شکر...

درگروه قندی این دو سهم …

در بازار زمزمه ها در مورد افزایش قیمت شکر...

درگروه قندی …

در بازار زمزمه ها در مورد افزایش قیمت...

در این ۲ نماد قندی …

بارها و بارها روی یک سهم تاکید شد...

در نماد های قندی …

بارها و بارها روی یک سهم تاکید شد...

در نماد های قندی …

باید گزارش ها برسد ببنیم هر یک چه کرده اند...

در نماد های قندی …

در این گروه باید گزارش ها برسد ببنیم...

در نماد های قندی …

در این گروه باید گزارش ها برسد ببنیم...

درگروه قندی ها به این

اولین زنگ تعدیل را در این گروه...

درگروه قندی ها به این

سهم های گروه قند از نظر موجودی ها شرایط خوبی...

درگروه قندی ها به این

سهم های گروه قند از نظر موجودی ها شرایط...

در نماد های قندی هم

در مورد این گروه بازی های این گروه با...

در نماد های قندی هم

در مورد این گروه بازی های این گروه با ...

در نماد های قندی هم

بازی های این گروه با موجودی ها جالب است ...

در نماد های قندی هم

بازی های این گروه با موجودی ها جالب است...

در نماد های قندی هم

بازی های این گروه با موجودی ها جالب است ...

در نماد های قندی

در مورد این گروه خبرهای رشد قیمت باعث...

در نماد های قندی …

در این گروه افزایش نرخ ها قطعی شده...

در نماد های قندی …

در این گروه افزایش نرخ ها قطعی شده ...

در نماد های قندی …

دیروز افزایش نرخ ۸% شکر قطعی و تایید شد ...

در نماد های قندی …

افزایش نرخ ۸% شکر قطعی و تایید شد...

در قندی ها باید …

در مورد این گروه تقریبا قطعی شده ...

در قندی ها باید …

یکی میگوید افزاش نرخ گرفته اند و دیگری از...

در قندی ها با این …

در گروه قند برخی خوب و برخی گزارش های...

در نماد های قندی

گروه قندی سود اور هایش خیلی...

در شرکت های قندی

در این گروه برخی گزارشات خوب و برخی ناامید کننده ...

در نماد های قندی …

در مورد این گروه دو داستان مختلف داریم...

در گروه قندی نیز …

به نظر با جو خاص بازار کمی بهتر می شود ولی...

در گروه قندی نیز …

این گروه به نظر با جو خاص بازار کمی بهتر می شود ولی...

در گروه قندی ها …

در گروه قند به نظر شرایط و فضای گروه...

در گروه قندی نیز …

در گروه قند خبرهای مختلف از رشد...

در نماد قندی امروز …

بازی قندی ها خیلی جالب شده...

در نماد قندی امروز …

در این گروه بازی قندی ها خیلی جالب شده...

در قندی ها نیز

در این گروه ما هنوز معتقدیم از نظر بنیادی...

در قندی ها با این …

امروز به نظر قندی ها اندکی بهتر خواهند بود ...

در نماد های قندی قلرست !

در این گروه قندی ها بازار منفی دیروز این گروه را ...

در نماد های قندی ها قصفها !

بازار منفی این گروه را به صدر توجه اورد ولی...

در نماد های قندی !

بازار منفی دیروز این گروه را به صدر توجه اورد ولی...

در قندی ها باید …

قزوین در تیر ماه با فروش خوب...

در قندی ها قزوین …

قزوین در تیر ماه با فروش خوب...

در قندی ها قزوین …

قزوین در تیر ماه با فروش خوب...

در گروه قندی ها …

سهم های این گروه به نظر کمی در...

در قندی ها به سراغ …

در مورد این گروه شاخص ان کم کم ...

در قندی ها به سراغ …

در مورد این گروه بازی تک نرخی روی این گروه...

در قندی ها به سراغ …

در مورد این گروه بازی تک نرخی روی این گروه ...

در قندی ها به سراغ …

در مورد این گروه می توان دلیل رشد هگمتان را ...

در بازگشایی قندی ها …

در ادامه روند قندی ها دیروز قپیرا باز شد...

در بازگشایی قندی ها …

در ادامه روند قندی ها امروز ...

قندی ها با این وضعیت …

بازار پس از گزارش های این گروه کمی ترسیده ...

قندی ها با این وضعیت …

بازار پس از گزارش های این گروه کمی...

شرایط گروه قندی …

در بازار به نظر باید این گروه را ...

در قندی ها باید …

در این گروه پس از رشد قیمت باردیگر...

در قندی ها باید …

در این گروه پس از رشد قیمت باردیگر...

در قندی ها باید …

در این گروه پس از رشد قیمت باردیگر...

شرایط قندی ها بازهم …

بازار تازه به این شرکت ها اقبال گرفته است ولی...

در گروه قندی هم …

در این گروه بازار به موج اصلاحی فکر می کند...

در گروه قندی هم …

در این گروه بازار داشت به موج اصلاحی فکر می کرد که...

در گروه قندی هم …

در این گروه یک موج اصلاح آغاز شده است ولی...

در گروه قندی هم …

در این گروه ما همچنان معتقدیم که...

در گروه قندی هم …

در این گروه ما همچنان معتقدیم که ...

در گروه قندی هم …

در این گروه با منفی شدن بازار به نظر...

در گروه قندی هم …

در این گروه با منفی شدن بازار ...

در گروه قندی هم …

در این گروه کارخانجات قند قزوین...

در گروه قندی هم …

شرایط گروه مثبت شده و اکثر سهم ها ...

در گروه قندی هم …

در این گروه شرایط گروه مثبت شده ...

در گروه قندی هم …

در این گروه بارها روی قشهد تاکید کرده بودیم که...

در گروه قندی هم …

در این گروه بارها روی قشهد تاکید کرده ...

در گروه قندی هم …

در این گروه بارها روی قشهد تاکید کرده بودیم که...

در گروه قندی هم …

در مورد این گروه قند اصفهان هم ...

در این دو سهم قندی …

در مورد گروه قند گزارش های قندی نشان می دهد...

در نماد های قندی …

در این گروه به نظر منفی های امروز...

در بین قندی ها …

در این گروه بارها در مورد تعدیل...

در قندی ها نیز خبر…

بازار به این گروه اقبال پیدا کرده است...

در قندی ها نیز خبر…

خبر صفر شدن تعرفه شکر خبرخوبی...

در قندی ها نیز خبر…

در مورد قپیرا به نظر این سود ...

فضای قندی ها در این …

یکی از سهم های خوب گروه...

فضای قندی ها در این …

برخی چنان روی سهم تاکید می کردند انگار...

شرایط قندی ها نیز …

در مورد این گروه گزارش قند نقش جهان هم...

در این دو قندی …

ابتدا در مورد قپیرا و سپس اصفهان...

در این دو قندی …

در مورد گروه قند بعد از...

فضای قندی ها را …

گروه ، گروه عجیبی است...

اخبار قندی ها در …

در مورد این گروه هنوز معتقدیم...

و بازهم قندی …

در گروه قند دیروز هم نوشتیم که...

سرنوشت قند …

در مورد این گروه انگار همه چیز از نمودار و خبرها...

و بازهم قندی …

در گروه قند بازی عجیب شده ولی...

در قندی فقط …

واقعاً نمی دانیم چه بنویسیم ...

در قندی ها قپیرا …

در بازار در گروه قند در حالی قپیرا ...

در قندی ها به این …

فاز ممکن است ناگهان تغییر کند...

بازی قندی ها …

دولت بالاخره تسلیم شد..

در این دو قندی …

گزارش قشهد کمی عجیب است در حالی که...

در نماد های قندی …

در این گروه واقعاً ریسک کردن...

دل پیچه های قندی …

شفاف سازی ها کار دست این گروه داد....

در نماد های قندی …

دیروز هم تاکید شد که....

در نماد های قندی …

تا وقتی بازار حرفی برای گفتن ندارد....

در گروه قند …

نکته اول طبق انچه از شرکت....

فضای قندی که باز …

امروز به نظر قثابت هم باز شود....